Oferty i badania ewaluacyjne

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena realizacji Strategii Lizbońskiej / Strategii Europa 2020 i Strategii Morza Bałtyckiego w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 oraz zapewnienia zgodności realizowanych operacji z prawem wspólnotowym.

UWAGA: wartość Zamówienia jest szacowana na mniej niż 14 tys. EUR i nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych (na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy)

Oferta powinna zawierać propozycję wykonania badania ewaluacyjnego zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1) wraz z wyceną przedstawioną w formularzu oferty (załącznik nr 3).

Kryteria wyboru wykonawcy jakie zostaną zastosowane do wyłonienia wykonawcy przedmiotowego badania odnajdą Państwo w załączniku nr 2.

Termin składania ofert:

21 marca 2011 roku

Oferty w wersji papierowej prosimy kierować na adres:

Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Kolumba 60a, pok. 412

70-035 Szczecin

z dopiskiem na kopercie: „Oferta na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena realizacji Strategii Lizbońskiej / Strategii Europa 2020 i Strategii Morza Bałtyckiego w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 oraz zapewnienia zgodności realizowanych operacji z prawem wspólnotowym.

W przypadku ewentualnych pytań proszę kontaktować się z panią Anną Rogozińską, adres e-mail: arogozinska@wzp.pl, nr tel.: 91 44 11 189.

Uwaga! W przypadku firm należy dołączyć dodatkowy załącznik: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zalaczniki:

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
rodzaj pliku : doc

2. Warunki udziału oraz kryteria wyboru Wykonawcy

2. Warunki udziału oraz kryteria wyboru Wykonawcy
rodzaj pliku : doc

3. Formularz oferty

3. Formularz oferty
rodzaj pliku : doc

4. Oświadczenie

4. Oświadczenie
rodzaj pliku : doc

5. Wykaz osób wykonujących zlecenie

5. Wykaz osób wykonujących zlecenie
rodzaj pliku : doc

6. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat

6. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat
rodzaj pliku : doc

Wzór umowy

Wzór umowy
rodzaj pliku : doc
2011-03-09
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania