Oferty i badania ewaluacyjne

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena efektów wsparcia działania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom"

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena efektów wsparcia działania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom realizowanego w ramach IV osi priorytetowej Infrastruktura ochrony środowiska Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Zamówienie jest udzielane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2014 roku poz. 1146 ze zm.).

Na wykonanie zamówienia Zamawiający przeznacza maksymalną kwotę 100 000 zł brutto.

Termin realizacji Zadania: 16 tygodni od momentu podpisania umowy

Oferty należy składać do 22 maja 2015 roku w wersji elektronicznej na adres mailowy: mlemke@wzp.pl

Oferta musi zawierać koncepcję i metodykę wykonania badania ewaluacyjnego zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1) wraz z wyceną przedstawioną w formularzu oferty cenowej (załącznik nr 4).

Do oferty należy dołączyć także:

1. wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie (załącznik nr 7)

2. wykaz usług (załącznik nr 8)

3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

4. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 5)

5. oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania (załącznik nr 6).

Warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załączniku nr 2, a kryteria wyboru wykonawcy jakie zostaną zastosowane do wyłonienia wykonawcy przedmiotowego badania znajdują się w załączniku nr 3. Natomiast wzór umowy znajduje się w załączniku nr 9.

W przypadku ewentualnych pytań proszę kontaktować się z panią Moniką Lemke, adres e-mail: mlemke@wzp.pl, nr tel.: 91 44 11 186.

Zalaczniki:

Badanie ewaluacyjne pn. „Ocena efektów wsparcia działania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom" - załączniki

Badanie ewaluacyjne pn. „Ocena efektów wsparcia działania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom" - załączniki
rodzaj pliku : zip
2015-05-07
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania