Oferty i badania ewaluacyjne

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w ramach RPO WZ 2007-2013”.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Zamówienie jest udzielane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2014 roku poz. 1146 ze zm.).

Na wykonanie zamówienia Zamawiający przeznacza maksymalną kwotę 100 000 zł brutto.

Termin realizacji Zadania: 16 tygodni od momentu podpisania umowy

Oferty należy składać do 19 czerwca 2015 roku w wersji elektronicznej na adres mailowy: mlemke@wzp.pl

Oferta musi zawierać koncepcję i metodykę wykonania badania ewaluacyjnego zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1) wraz z wyceną przedstawioną w formularzu oferty cenowej (załącznik nr 4).

Do oferty należy dołączyć także:

1. wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie (załącznik nr 7)

2. wykaz usług (załącznik nr 8)

3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

4. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 5)

5. oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania (załącznik nr 6).

Warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załączniku nr 2, a kryteria wyboru wykonawcy jakie zostaną zastosowane do wyłonienia wykonawcy przedmiotowego badania znajdują się w załączniku nr 3. Natomiast wzór umowy znajduje się w załączniku nr 9.

W przypadku ewentualnych pytań proszę kontaktować się z panią Moniką Lemke, adres e-mail: mlemke@wzp.pl, nr tel.: 91 44 11 186.

Zalaczniki:

Załączniki do ogłoszenia

Załączniki do ogłoszenia
rodzaj pliku : zip
2015-06-02
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania