Raporty z badań

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego „Wpływ realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 i Programu Rozwoju Obsza

Zjawisko ubóstwa w Polsce charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem regionalnym. Wartości wskaźnika zasięgu ubóstwa skrajnego w województwie zachodniopomorskim osiągają poziom zbliżony do średniej dla kraju. Ograniczenie ubóstwa jest jednym z głównych celów Strategii Europa 2020, a jednym z instrumentów osiągania tego celu jest polityka spójności realizowana m.in. poprzez RPO WZ, czy poprzez POKL, a także środki przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich w ramach PROW. Instytucja Zarządzająca RPO WZ zleciła wykonanie badania, którego celem była ocena wpływu realizacji programów: RPO WZ 2007-2013, komponentu regionalnego POKL 2007-2013 oraz IV osi PROW 2007- 2013 na poziom ubóstwa w województwie zachodniopomorskim. Badanie zostało zrealizowane, ponieważ dotychczasowe analizy na temat ubóstwa w województwie zachodniopomorskim skupiały się tylko na analizie przestrzennej problemu, a nie na kompleksowej ocenie wpływu programów realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego na zmniejszenie poziomu ubóstwa w regionie.

W badaniu uczestniczyli przedstawiciele:

• 114 gmin województwa zachodniopomorskiego;

• 15 Lokalnych Grup Działania;

• jednostek pomocy społecznej;

• beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie ze środków RPO WZ, POKL i PROW na lata 2007-2013.

Obok raportu zawierającego wyniki i rekomendacje z badania, została opracowana modelowa metodologia badania ubóstwa w województwie zachodniopomorskim.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem ze zrealizowanego badania, w którym mogą Państwo przeczytać o jego szczegółowych wynikach i proponowanych zaleceniach.

Zalaczniki:

1. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego „Wpływ realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 i Programu Rozwoju Ob

1. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego „Wpływ realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na zmniejszenie poziomu ubóstwa w regionie”
rodzaj pliku : pdf

Badanie ewaluacyjne

Wpływ realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na zmniejszenie poziomu ubóstwa w regionie
rodzaj pliku : pdf
2016-07-14
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania