Raporty z badań

Ekspertyza pn. Wyznaczenie modelem Hermin wartości wskaźników celu głównego RPO WZ dla lat 2013, 2014 oraz 2015 wykonana przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A

Zapraszamy do zapoznania się z ekspertyzą pn. Wyznaczenie modelem Hermin wartości wskaźników celu głównego RPO WZ dla lat 2013, 2014 oraz 2015. Jej celem było wyznaczenie przy użyciu modelu HERMIN II generacji wartości dla wskaźników: Wpływ realizacji Programu na zmianę PKB oraz Liczba nowoutworzonych miejsc pracy netto dla lat 2013, 2014 oraz 2015. Analiza dotyczyła okresu od 2007 do 2020 roku ze szczególnym uwzględnieniem lat 2013, 2014 oraz 2015.

Autorzy ekspertyzy poprzedzili prezentację wyników symulacji makroekonomicznych analizą sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego oraz analizą wielkości i struktury środków publicznych (funduszy UE i krajowego wkładu publicznego) wydatkowanych w regionie w ramach realizacji RPO WZ w latach 2007-2015.

Dodatkowo, w ramach ekspertyzy Wykonawca uszczegółowił analizę dotyczącą oddziaływania RPO WZ na rozwój społeczno-gospodarczy województwa oceniając rezultaty przeprowadzonej interwencji w oparciu o następujące wskaźniki:

 wskaźnik zatrudnienia,

 stopa bezrobocia,

 nakłady brutto na środki trwałe w cenach stałych 2010 roku,

 wydajność pracy,

 konsumpcja prywatna w cenach stałych roku 2005.

Analizy i symulacje przeprowadzone w ramach ekspertyzy wyraźnie wskazują, że w całym okresie objętym badaniem realizacja RPO WZ 2007-2013 przyczynia się do wzrostu poziomu PKB w regionie, a inicjatywy podejmowane w ramach RPO WZ 2007-2013 znajdują pozytywne odzwierciedlenie w dynamizacji procesów społeczno-gospodarczych w województwie zachodniopomorskim i przyczyniają się do realizacji celu głównego Programu jakim jest Rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców. Tym samym implementacja Programu pomaga ograniczyć lukę rozwojową pomiędzy regionem a średnią UE.

Zapraszamy do zapoznania się z ekspertyzą zawierającą szczegółowy opis i interpretację wyników wspomnianych analiz i symulacji oraz wyciągnięte na ich podstawie wnioski.

Zalaczniki:

2016-07-20
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania