Dokumentacja aplikacyjna

Stanowisko IZ RPO WZ w sprawie Załącznika nr 5 do Wniosku o dofinansowanie Dokumenty potwierdzające sytuację finansową Wnioskodawcy

W ramach konkursów RPOWZ/1.3.2/2010, RPOWZ/1.3.1/2010/1 oraz RPOWZ/1.2.1/2010/1

w przypadku kiedy Wnioskodawca w chwili złożenia wniosku o dofinansowanie nie posiada zamkniętego sprawozdania finansowego za rok 2010 powinien złożyć sprawozdania finansowe za lata 2009, 2008, 2007. W konkursach otwartych takie rozwiązanie jest dopuszczalne w przypadku wniosków złożonych do 31 marca 2011 r., gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sprawozdania finansowe muszą być sporządzone do 31 marca. Czas na potwierdzenie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta (do końca czerwca) nie hamuje możliwości dołączenia sprawozdania do wniosku (zgodnie z interpretacją UOKiK zwartą w opracowaniu Informacje udostępniane przez podmiot ubiegający się o pomoc, pkt. 28, str.7)

Analogiczne należy postąpić w przypadku deklaracji PIT, tzn. jeśli Wnioskodawca jeszcze nie złożył do Urzędu Skarbowego deklaracji PIT za 2010 r. powinien załączyć do wniosku o dofinansowanie PIT za lata 2009, 2008, 2007. W konkursach otwartych sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku projektów składanych do dnia, w którym upływa termin na złożenie deklaracji PIT, tj. do 30 kwietnia.

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, iż we wskazanych konkursach w celu określenia statusu przedsiębiorstwa Wnioskodawcy są zobowiązani do podawania (w polu B.7 wniosku o dofinansowanie) danych za lata 2010, 2009, 2008 – niezależnie od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, gdyż ostatni zamknięty okres sprawozdawczy, to rok 2010 (dzień zamknięcia 31.12.2010 r.). Oczywiście sytuacja ta nie dotyczy przedsiębiorstw, których rok obrachunkowych nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

2011-01-14
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania