Konsultacje społeczne

Informacja dotycząca wyników konsultacji społecznych dokumentacji konkursowej do poddziałania 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

W dniach od 4 marca 2011 r. do 21 marca 2011 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dokumentacji konkursowej do poddziałania 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Celem konsultacji społecznych było przede wszystkim uzyskanie opinii, stanowisk oraz propozycji, pozwalających opracować optymalne założenia do dokumentacji konkursowej od podmiotów zajmujących się procesami rewitalizacji oraz planujących pozyskanie wsparcia na projekty rewitalizacyjne.

W dniu 4 marca br. umieszczono na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl informację o rozpoczęciu konsultacji (zakładka Aktualności oraz zakładka Konsultacje społeczne) wraz z dokumentami konkursowymi oraz Formularzem zgłaszania uwag.

Konsultacjom poddano następujące dokumenty:

- Wytyczne dla Wnioskodawców,

- Przewodnik ooś 5.5.1,

- Przewodnik po wskaźnikach 5.5.1,

- Załączniki do wniosku o dofinansowanie 5.5.1,

- Wytyczne do studiów wykonalności 5.5.1,

- Wzór umowy o dofinansowanie 5.5.1,

- Kryteria oceny formalnej i merytoryczno-finansowej 5.5.1.

Jednocześnie informacja dotycząca przedmiotowych konsultacji została rozesłana poczta elektroniczną do instytucji i podmiotów, których adresy mailowe znajdują się w bazie Wydział Zarządzania, w tym m.in. do Członków Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego (ZKM).

W wyznaczonym terminie, do Wydziału Zarządzania swoje uwagi zgłosiło 7 podmiotów, tj.:

1. Urząd Miejski w Koszalinie,

2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Chojnie,

3. Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie,

4. Gmina Karlino,

5. Gmina Barlinek,

6. Gmina Dębno,

7. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu.

Zgłaszane uwagi koncentrują się przede wszystkim na:

- pomocy publicznej,

- umów partnerskich,

- metodologii wyliczania nakładów na rezultaty,

- punktacji dla projektów typu „zaprojektuj i wybuduj”,

- załącznikach do Wniosku o dofinansowanie,

- posiadania prawa do nieruchomości.

Poniżej zamieszczono zestawienie uwag wraz ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej RPO WZ. Wszystkie zasadne uwagi zostaną uwzględnione w ramach przygotowywanej ostatecznej wersji dokumentacji konkursowej do poddziałania 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

Zalaczniki:

Zestawienie uwag zebranych w ramach konsultacji społecznych dokumentacji konkursowej dla poddziałania 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Zestawienie uwag zebranych w ramach konsultacji społecznych dokumentacji konkursowej dla poddziałania 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
rodzaj pliku : pdf
2011-04-15
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania