Pytania i odpowiedzi - Interpretacje (FAQ)

Interpretacja w sprawie kumulacji pomocy publicznej.

Z uwagi na zgłaszane problemy w zakresie kumulacji pomocy publicznej Instytucja Zarządzająca RPO WZ przedstawia interpretację w tym zakresie.

W przypadku projektów Wnioskodawców, którzy ubiegają się o pomoc publiczną w ramach RPO WZ, wszelka inna pomoc uzyskana ze środków publicznych na realizację tego projektu będzie stanowić kumulację pomocy. Sytuacja taka zachodzić będzie również w sytuacji, gdy pozyskana dotacja od instytucji publicznej nie będzie określona przez ten podmiot jako pomoc publiczna.

Pomoc udzielona w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych podlega sumowaniu z każdą inną pomocą publiczną, pomocą de minimis oraz pomocą z budżetu Unii Europejskiej i/lub krajowych środków publicznych niezależnie od jej formy i źródła.

W przypadku jednostek podległych JST, które otrzymują dotację podmiotowe, dotacje takie mogą być nieujmowane jako pomoc publiczna jedynie w sytuacji, gdy dany podmiot uzyska taką dotację oraz włączy ją do swoich środków, a następnie wnioskując o pomoc publiczną z RPO WZ, przedstawi wskazane środki, jako środki własne.

2011-09-13
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania