Dokumentacja aplikacyjna

Główne założenia nowego konkursu w ramach poddziałania 1.1.3 Inwestycje MŚP w nowe technologie

..

W.związku z zaplanowanym uruchomieniem w lutym 2012 r. nowego konkursu w ramach poddziałania 1.1.3 Instytucja Zarządzająca RPO WZ przedstawia poniżej kluczowe założenia konkursu, z zastrzeżeniem, iż szczegółowe zasady naboru oraz warunki kwalifikowalności projektów i wydatków zostaną określone w Dokumentacji konkursowej, która zostanie opublikowana w dniu ogłoszenia naboru projektów.

Beneficjenci: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

Przewidywany termin ogłoszenia konkursu: koniec lutego 2012 r.

Przewidywany termin zakończenia naboru wniosków: 60 dni od ogłoszenia

Maksymalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 8 mln zł

Maksymalny poziom dofinansowania:

60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych - mikro, małe przedsiębiorstwa,

50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych - średnie przedsiębiorstwa,

40% całkowitych wydatków kwalifikowanych – na realizację projektów dotyczących działalności transportowej Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 4 mln zł

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami (http://www.rpo.wzp.pl/rpo/wiadomosc_dnia/p-r-m-a-14236/wydarzenia.htm) na dofinansowanie w nowym konkursie będą mogły liczyć przede wszystkim te przedsiębiorstwa, których projekty zakładać będą wdrożenie nowoczesnych w skali światowej rozwiązań technologicznych, pomagających w budowaniu ich konkurencyjności na poziomie krajowym oraz międzynarodowym.

W ramach konkursu nr RPOWZ/1.1.3/2012/1 wspierane będą innowacyjne projekty inwestycyjne zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego, podnoszące konkurencyjność oraz innowacyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wdrażanie w przedsiębiorstwie nowych technologii, które umożliwią wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług i nie są stosowane na świecie dłużej niż 5 lat.

Nowa technologia to technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej (w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat. Ma ona stanowić główną oś projektu istotną z punktu widzenia efektywności przedsięwzięcia, wokół której definiowane są inne przewidziane w projekcie wydatki kwalifikowalne służące jej uruchomieniu.

Wszystkie projekty zgłaszane przez Wnioskodawców muszą polegać na realizacji nowej inwestycji w rozumieniu § 7 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2010 r. nr 239 poz. 1599, z późn. zm.).

W związku z potrzebą koncentracji niewielkiej ilości środków na wsparcie wysokoinnowacyjnych projektów dofinansowane zostaną projekty podnoszące innowacyjność oraz konkurencyjność przedsiębiorstwa, co najmniej na poziomie regionalnym. Warunek ten jest warunkiem dopuszczającym (minimalnym, jaki każdy projekt musi spełnić), natomiast, aby projekt uzyskał podczas oceny merytorycznej punkty za poziom odpowiednio innowacyjności bądź konkurencyjności koniecznym jest, aby wdrażane w ramach projektu technologie:

- przyczyniały się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa w skali krajowej lub międzynarodowej,

- wiązały się z wprowadzaniem w przedsiębiorstwie innowacyjności w skali krajowej lub międzynarodowej.

Wsparciem będą mogły zostać objęte projekty zakładające zakup i wdrożenie innowacyjnych maszyn, urządzeń, technologii. Wydatki na roboty budowlane będą mogły stanowić jedynie uzupełnienie inwestycji.

Priorytetowo będą traktowane projekty, których realizacja jest ściśle związana z rozwojem sfery badawczo – rozwojowej w sektorze MSP, a także z wdrożeniem technologii związanych z sektorem OZE lub wpływających na racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi.

Katalog wydatków kwalifikowalnych:

1. Nabycie środka trwałego z wyłączeniem środków trwałych należących do Grup 1 i 7 zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) . W ramach grupy 7 KŚT możliwe jest jedynie nabycie środków transportu z rodzaju 743 lub podgrupy 76 pod warunkiem, że nabycie środka transportu nie jest głównym elementem projektu;

2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, związanych z transferem technologii przeznaczonych do używania na potrzeby jednostki;

3. Nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wskazanych w punkt. 1 i 2 w drodze leasingu finansowego, do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu;

4. Zakup robót i materiałów budowlanych do wysokości 30% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, pod warunkiem, że pozostaną w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. będą niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu) oraz prowadzą do zwiększenia wartości środka trwałego. Wydatek ten będzie musiał być wyodrębniony w budżecie projektu;

5. Podatek od towarów i usług (VAT), jeśli naliczony został w związku z wydatkami określonymi w punktach 1-4, pod warunkiem, że Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia;

6. Zakup usług szkoleniowych bezpośrednio związanych z realizacją inwestycji (w tym VAT, jeśli Wnioskodawcy nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia). Wydatek ten nie może stanowić więcej niż 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

UWAGA!

Wydatki z powyższego katalogu mogą zostać uznane za kwalifikowalne pod warunkiem, że ich poniesienie jest niezbędne do wdrożenia nowej technologii będącej przedmiotem projektu. Co do zasady wydatki kwalifikowalne powinny w sposób bezpośredni być związane z wdrożeniem nowej technologii. Wydatki, które nie są bezpośrednio związane z wdrożeniem nowej technologii nie mogą przekroczyć 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. W przeciwnym razie, projekt zostanie odrzucony na etapie oceny merytoryczno-technicznej.

2012-02-16
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania