Konsultacje społeczne

Projekt proponowany do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych RPO WZ na lata 2007-2013

W związku z aktualizacją Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca RPO WZ informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących nowego projektu proponowanego do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Konsultacje trwać będą do 8 maja 2015 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag wszystkich środowisk na temat nowego projektu indywidualnego proponowanego do wsparcia w ramach RPO WZ na lata 2007-2013.

Uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji społecznych mogą dotyczyć wyłącznie poddziałania, dla którego zaproponowano rozszerzenie listy, tj. poddziałania 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

W celu zapoznania się z nowym projektem proponowanym do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych RPO WZ na lata 2007-2013 prosimy pobrać następujący dokument:

• Nowy projekt proponowany do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych RPO WZ na lata 2007-2013 – aktualizacja luty 2015 r. poddziałanie 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym.

Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat projektu, prosimy pobrać i wypełnić Formularz zgłaszania uwag. Uwagi w ramach konsultacji będą przyjmowane jedynie na tym formularzu.

Z uwagi na fakt, iż konsultacje społeczne prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej, wypełniony formularz jedynie w formacie .doc w prosimy przesyłać wyłącznie na adres e-mail: ipi@wzp.pl

W tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje społeczne nowych projektów indywidualnych”.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż powyżej opisany, zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

W trakcie przeprowadzania konsultacji społecznych nowych projektów indywidualnych proponowanych do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych RPO WZ na lata 2007-2013 może zostać również zorganizowana otwarta konferencja konsultacyjna. W przypadku decyzji o jej organizacji Instytucja Zarządzająca RPO WZ poda do publicznej wiadomości dokładny termin i miejsce konferencji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnospołecznych konsultacjach.

Po zakończeniu konsultacji społecznych wszystkie opinie, propozycje i uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone. Decyzję o ostatecznym kształcie zaktualizowanej Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych RPO WZ na lata 2007-2013 podejmie Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Zalaczniki:

1. Nowy projekt proponowany do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych RPO WZ na lata 2007-2013 – aktualizacja luty 2015 r. poddziałanie 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym

1. Nowy projekt proponowany do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych RPO WZ na lata 2007-2013 – aktualizacja luty 2015 r. poddziałanie 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym
rodzaj pliku : pdf

2. Formularz zgłaszania uwag

2. Formularz zgłaszania uwag
rodzaj pliku : doc

3. Formularz fiszki opisującej projekt Indykatywnego Planu Inwestycyjnego RPO WZ

3. Formularz fiszki opisującej projekt Indykatywnego Planu Inwestycyjnego RPO WZ
rodzaj pliku : doc

4. Instrukcja wypełniania fiszki.

4. Instrukcja wypełniania fiszki.
rodzaj pliku : docx
2015-04-08
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania