Pytania i odpowiedzi - Interpretacje (FAQ)

Zachowanie trwałości projektów realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Rozwoju Regionalnego zasada trwałości projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE na rozwój i inwestycje, realizowanych dotychczas (bądź planowanych do realizacji) przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które w najbliższym czasie mogą być zlikwidowane, a w ich miejsce powstaną spółki handlowe (utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego), które będą prowadziły niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, nie zostanie naruszona jeżeli w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu:

• majątek wytworzony z udziałem środków unijnych (infrastruktura wybudowana lub zakupiona w ramach projektu) będzie faktycznie wykorzystywany przez NZOZ w takim samym celu jak przez SPZOZ (czyli udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych),

• majątek, w oparciu o który NZOZ będzie wykonywał świadczenia, będzie nadal de facto majątkiem jednostki samorządu terytorialnego (za pośrednictwem kontrolowanej spółki, tj. ww. jednostka będzie posiadała 100% akcji lub udziałów w takiej spółce),

• zachowana zostanie pełna kontrola jednostki samorządu terytorialnego nad spółką prowadzącą NZOZ (100% udziałów lub akcji).

Trwałość projektu zgodnie z art. 57 ust. 1 Rozporządzenia 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 uznaje się za zachowaną gdy projekt nie ulegnie znaczącym modyfikacjom:

a) wpływającym na jego charakter lub warunki jego wdrażania lub przyznającym firmie lub podmiotowi publicznemu nadmierne korzyści oraz

b) wynikającym albo ze zmiany charakteru własności danej pozycji infrastruktury albo z zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej przy czym oba powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Zasada trwałości zostanie złamana w sytuacji, gdy udziały w nowopowstałym niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej zostaną sprzedane innemu podmiotowi i podmioty zaangażowane w sprzedaż uzyskają nienależyte korzyści lub w wyniku sprzedaży ulegną zmianie charakter bądź warunki realizacji projektu. Wówczas dochodzi do zmiany przesłanek z obu punktów art. 57 ust. 1 ww. Rozporządzenia jednocześnie.

2009-08-27
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania