Pytania i odpowiedzi - Interpretacje (FAQ)

Interpretacja Instytucji Zarządzającej RPO WZ w sprawie definicji nowej technologii (dotyczy Poddziałania 1.1.3 RPO WZ)

W ramach Poddziałania 1.1.3 wspierane będą innowacyjne projekty inwestycyjne zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego, podnoszące konkurencyjność oraz innowacyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wdrażanie w przedsiębiorstwie nowych technologii, które umożliwią wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług i nie są stosowane na świecie dłużej niż 5 lat.

Dla celów niniejszego Poddziałania przyjęto, że w ramach projektu ma zostać wdrożona nowa technologia, tak więc w ramach projektu zasadne są wydatki związane zarówno z nabyciem, jak i z wdrożeniem nowej technologii w przedsiębiorstwie.

Z uwagi na fakt, iż inwestycja dotycząca wdrożenia nowej technologii (Inwestycja technologiczna zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej) polega na zakupie nowej technologii lub wdrożeniu własnej nowej technologii, a istotą wdrożenia jest uruchomienie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług, należy przyjąć, iż zarówno zakup, jak i wdrożenie odgrywają równie ważną rolę.

W celu uniknięcia wątpliwości związanych z interpretacją definicji nowej technologii wskazanej w Wytycznych dla Wnioskodawców poniżej przedstawiamy przykładowe typy projektów:

· I typ/ możliwość: zakup nowej technologii w postaci WNiP, lub/oraz wyników badań naukowych, które nie są stosowane na świecie dłużej niż 5 lat i umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług, a ich wdrożenie wymaga /lub nie wymaga nabycia innych składników majątku w postaci środków trwałych lub robót i materiałów budowlanych.

· II typ/ możliwość: zakup nowej technologii w postaci środków trwałych,które nie są stosowane na świecie dłużej niż 5 lat i umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług, a ich wdrożenie polega na zainstalowaniu i uruchomieniu w przedsiębiorstwie.

· III typ/ możliwość: zakup technologii w postaci prawa własności przemysłowej (np. patentu, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego), które nie są stosowane na świecie dłużej niż 5 lat i umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług, a ich wdrożenie wymaga /lub nie wymaga nabycia składników majątku w postaci środków trwałych lub robót i materiałów budowlanych.

· IV typ/ możliwość: zakup technologii w postaci wyniku usługi badawczo-rozwojowej, która nie są stosowane na świecie dłużej niż 5 lat i umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług, a ich wdrożenie wymaga nabycia składników majątku w postaci środków trwałych lub robót i materiałów budowlanych.

Powyższe przykłady potwierdzają fakt, iż wdrożenie nowej technologii w ramach projektu jest etapem do wdrożenia innowacji, co stanowi uporządkowany ciąg zamierzeń prowadzących do realizacji zasadniczego celu innowacji, którym powinno być podniesienie konkurencyjności firmy na rynku.

Zgodnie z terminologią przyjętą dla badań Głównego Urzędu Statystycznego „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002-2004” główne rodzaje działalności innowacyjnej (źródła innowacji) to:

działalność badawcza i rozwojowa (B+R),

zakup gotowej wiedzy w postaci patentów, licencji, usług technicznych, itp. (tzw. technologia niematerialna),

nabycie tzw. technologii materialnej, tzn. „innowacyjnych” maszyn i urządzeń, na ogół o podwyższonych parametrach technicznych, niezbędnych do wdrożenia nowych procesów i produkcji nowych wyrobów.

Zgodnie z definicją nowej technologii, zawartą w Wytycznych dla Wnioskodawców istnieje możliwość dofinansowania projektu, w ramach którego uwzględniony zostanie wydatek związany z nabyciem innowacyjnego środka trwałego, który nie jest stosowany na świecie dłużej niż 5 lat, z zastrzeżeniem konieczności spełnienia wszystkich warunków właściwych dla poddziałania 1.1.3.

W wytycznych dla Wnioskodawców określono szczegółowy katalog wydatków kwalifikowanych, wskazując jednocześnie, iż wszystkie wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli będą bezpośrednio związane z wdrożeniem nowej technologii.

W trakcie oceny projektu przewidziana jest m.in. ocena nowej technologii wdrażanej w ramach projektu jako głównej osi projektu oraz jej istotności z punktu widzenia efektywności przedsięwzięcia, wokół której definiowane są inne przewidziane w projekcie niezbędne wydatki służące jej uruchomieniu.

Karta oceny merytoryczno-technicznej zawiera zapisy, zgodnie z którymi projekt podlega odrzuceniu jeżeli wysokość wydatków, które nie są bezpośrednio związane z nową technologią przekraczają 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

2010-05-27
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania