Konkursy w ramach Jeremie - Bank Gospodarstwa Krajowego

Ogłoszenie o konkursie dla Pośredników Finansowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE – poręczenie portfelowe

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie jako Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowej 1 „ Gospodarka -Innowacje-Technologie”, Działanie 1.3 „Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.3.4 „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP -Inicjatywa JEREMIE”) , ogłasza konkurs zamknięty dla Pośredników Finansowych w ramach wsparcia ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Łączna kwota wsparcia przewidziana do przyznania w niniejszym konkursie wynosi 120.000 000,00 PLN. Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty określone w dokumentacji konkursowej dostępnej na stronie www.jeremie.com.pl

W ramach konkursu, Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE udzieli wsparcia w postaci poręczenia portfelowego Pośrednikom Finansowym wybranym w oparciu o kryteria określone w załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu dostępnym na stronie www.jeremie.com.pl

Wnioski o dopuszczenie do konkursu należy składać zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu Konkursu, określonym przez Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w siedzibie:

Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE
Biuro Regionalne
Oddział BGK w Szczecinie
ul. Tkacka 4 , 70-556 Szczecin

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 albo wysłać pocztą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Biura Regionalnego.

Wnioski można składać w terminie od 30 maja 2011 roku do 29 lipca 2011 roku do godziny 16.00. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania, składania oraz oceny wniosków określone zostały w Regulaminie Konkursu oraz we wzorze wniosku o dopuszczenie do konkursu dostępnych na stronie internetowej www.jeremie.com.pl

Wnioski przygotowane w innej formie niż przewidziana w Regulaminie Konkursu nie będą oceniane.

Podmiotom składającym wniosek przysługuje prawo wniesienia pisemnego protestu do Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w trybie określonym w Regulaminie Konkursu.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.jeremie.com.pl, jak również każdy Wnioskodawca zostanie indywidualnie poinformowany o wyniku rozpatrzenia jego wniosku.

Pytania prosimy kierować do:

Fundusz Powierniczy JEREMIE

Biuro Główne
Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE
Bank Gospodarstwa krajowego
Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej
Al. Jerozolimskie 7 , 00-955 Warszawa
tel. 0 22 599 81 00, fax 0 22 823 88 25
diif@bgk.com.pl

 

Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE

Biuro Regionalne
Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE
Oddział BGK w Szczecinie
ul. Tkacka 4 , 70-556 Szczecin
tel. 0 91 48 90 879, fax 0 91 43 44 712
diif@bgk.com.pl lub kamila.lewandowicz@bgk.com.pl
anna.pawlak@bgk.com.pl

 

2011-05-30
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania