Konkursy w ramach Jeremie - Bank Gospodarstwa Krajowego

Ogłoszenie o konkursie nr 1.2/2011/ZFPJ dla Pośredników Finansowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE nr 1.2/2011/ZFPJ DLA POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH

w ramach

Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, jako Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa I „Gospodarka - Innowacje-Technologie”, Działanie 1.3 „Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.3.4 „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP - Inicjatywa JEREMIE”), ogłasza Konkurs otwarty dla Pośredników Finansowych w ramach wsparcia ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Łączna kwota wsparcia przewidziana do przyznania w niniejszym Konkursie wynosi 50.000.000,00 PLN. Uprawnionymi do składania Wniosków są podmioty określone w dokumentacji Konkursowej dostępnej na stronie www.jeremie.com.pl

W ramach Konkursu, Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE udzieli wsparcia w postaci reporęczenia Pośrednikom Finansowym wybranym w oparciu o kryteria określone w załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu, dostępnym na stronie www.jeremie.com.pl.

Wnioski można składać po upływie 6 tygodni od dnia ogłoszenia Konkursu, tj. w terminie od dnia 8 lutego 2012 roku od godziny 8:00 w trybie ciągłym do czasu osiągnięcia poziomu 200% środków przewidzianych w ramach niniejszego Konkursu, jednak nie później niż do dnia 8 maja 2012 roku do godziny 16:00. Wnioski należy składać zgodnie ze Wzorem stanowiącym Załącznik do Regulaminu Konkursu, określonym przez Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Wnioski należy przesłać kurierem lub pocztą za potwierdzeniem zwrotnym na adres:

Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE

Biuro Regionalne

Bank Gospodarstwa Krajowego

ul. Tkacka 3A, 70-556 Szczecin

lub składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Decyduje data wpływu dokumentacji do Biura Regionalnego.

Wnioski będą podlegały rozpatrywaniu według kolejności zgłoszenia.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania, składania oraz oceny Wniosków określone zostały w Regulaminie Konkursu oraz w jego Załącznikach dostępnych na stronie internetowej www.jeremie.com.pl.

Wnioski przygotowane w innej formie niż przewidziana w Regulaminie Konkursu, nie będą oceniane.

Informacja dotycząca wykorzystania poziomu 200% środków zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.jeremie.com.pl.

Podmiotom składającym Wniosek przysługuje prawo wniesienia pisemnego protestu do Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w trybie określonym w Regulaminie Konkursu.

Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.jeremie.com.pl, jak również każdy Wnioskodawca zostanie indywidualnie poinformowany o wyniku rozpatrzenia jego Wniosku.

Pytania prosimy kierować do:

Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE

Biuro Główne

Menadżer Funduszu Powierniczego

Bank Gospodarstwa Krajowego

Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej

Al.. Jerozolimskie 7 , 00-955 Warszawa

tel. 0 22 599 81 00, fax 0 22 823 88 25

diif@bgk.com.pl

Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE

Biuro Regionalne

Menadżer Funduszu Powierniczego

Bank Gospodarstwa Krajowego

ul. Tkacka 3A, 70-556 Szczecin

tel. 91 48 90 879, fax 91 43 44 712

diif@bgk.com.pl lub kamila.lewandowicz@bgk.com.pl lub anna.pawlak@bgk.com.pl

2011-12-28
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania