Konkursy w ramach Jeremie - Bank Gospodarstwa Krajowego

Ogłoszenie o konkursie nr 3.2/2012/ZFPJ dla Pośredników Finansowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE – poreczenie portfelowe

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie jako Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka -Innowacje-Technologie”, Działanie 1.3 „Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.3.4 „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP -Inicjatywa JEREMIE”), ogłasza Konkurs otwarty dla Pośredników Finansowych w ramach wsparcia ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Łączna kwota wsparcia przewidziana do przyznania w niniejszym Konkursie wynosi 80.000 000,00 PLN. Uprawnionymi do składania Wniosków są podmioty określone w dokumentacji Konkursowej dostępnej na stronie www.jeremie.com.pl

W ramach Konkursu, Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE udzieli wsparcia w postaci Poręczenia Portfelowego Pośrednikom Finansowym wybranym w oparciu o Kryteria określone w Załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu dostępnym na stronie www.jeremie.com.pl

Wnioski o dopuszczenie do Konkursu można składać po upływie 4 tygodni od dnia ogłoszenia Konkursu, tj. w terminie od dnia 7 maja 2012 roku od godziny 8.00 w trybie ciągłym, do czasu osiągnięcia przez łączną wartość złożonych wniosków konkursowych poziomu 200% środków, przewidzianych w ramach niniejszego Konkursu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2012 roku do godziny 16.00. Wnioski należy składać zgodnie ze Wzorem stanowiącym Załącznik do Regulaminu Konkursu, określonym przez Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE. Wnioski należy przesłać kurierem lub pocztą za potwierdzeniem zwrotnym na adres:

Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE

Biuro Regionalne

Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE

Bank Gospodarstwa Krajowego

ul. Tkacka 3A, 70-556 Szczecin

lub składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Decyduje data wpływu dokumentacji do Biura Regionalnego.

Wnioski będą podlegały rozpatrywaniu według kolejności zgłoszenia.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania, składania oraz oceny Wniosków określone zostały w Regulaminie Konkursu oraz w jego Załącznikach dostępnych na stronie internetowej www.jeremie.com.pl.

Wnioski przygotowane w innej formie niż przewidziana w Regulaminie Konkursu nie będą oceniane.

Informacja dotycząca osiągnięcia przez łączną wartość złożonych wniosków konkursowych poziomu 200% środków zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.jeremie.com.pl.

Podmiotom składającym Wniosek przysługuje prawo wniesienia pisemnego protestu do Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w trybie określonym w Regulaminie Konkursu.

Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.jeremie.com.pl, jak również każdy Wnioskodawca zostanie indywidualnie poinformowany o wyniku rozpatrzenia jego Wniosku.

Pytania prosimy kierować do:

Fundusz Powierniczy JEREMIE

Biuro Główne

Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE

Bank Gospodarstwa Krajowego

Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

tel. 0 22 599 81 00, fax 0 22 823 88 25

diif@bgk.com.pl

 

Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE

Biuro Regionalne

Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE

Bank Gospodarstwa Krajowego

ul. Tkacka 3A, 70-556 Szczecin

tel. 0 91 48 90 879, fax 0 91 43 44 712

diif@bgk.com.pl lub zachodniopomorskie.jeremie@bgk.com.pl

2012-04-05
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania