Konkursy w ramach Jeremie - Bank Gospodarstwa Krajowego

Ogłoszenie o konkursie nr 1.3/2012/ZFPJ dla Pośredników Finansowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE - reporęczenie

..

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie jako Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka -Innowacje-Technologie”, Działanie 1.3 „Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.3.4 „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP -Inicjatywa JEREMIE”), ogłasza Konkurs otwarty dla Pośredników Finansowych w ramach wsparcia ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Łączna kwota wsparcia przewidziana do przyznania w niniejszym Konkursie wynosi 60.000.000,00 PLN. Uprawnionymi do składania Wniosków są podmioty określone w dokumentacji Konkursowej dostępnej na stronie www.jeremie.com.pl.

W ramach Konkursu, Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE udzieli wsparcia w postaci reporęczenia Pośrednikom Finansowym wybranym w oparciu o Kryteria określone w Załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu dostępnym na stronie www.jeremie.com.pl.

Wnioski o dopuszczenie do Konkursu można składać po upływie 4 tygodni od dnia ogłoszenia Konkursu, tj. w terminie od dnia 29 października 2012 roku od godziny 8.00 w trybie ciągłym, do czasu osiągnięcia przez łączną wartość złożonych wniosków konkursowych poziomu 200% środków, przewidzianych w ramach niniejszego Konkursu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 roku do godziny 16.00. Wnioski należy składać zgodnie ze Wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu, określonym przez Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Wnioski należy przesłać kurierem lub pocztą za potwierdzeniem zwrotnym na adres:

Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE

Biuro Regionalne

Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE

Bank Gospodarstwa Krajowego

ul. Tkacka 3A

70-556 Szczecin

lub składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Decyduje data wpływu dokumentacji do Biura Regionalnego.

Wnioski będą podlegały rozpatrywaniu według kolejności zgłoszenia.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania, składania oraz oceny Wniosków określone zostały w Regulaminie Konkursu oraz w jego Załącznikach dostępnych na stronie internetowej www.jeremie.com.pl.

Wnioski przygotowane w innej formie niż przewidziana w Regulaminie Konkursu nie będą oceniane.

Informacja dotycząca osiągnięcia przez łączną wartość złożonych wniosków konkursowych poziomu 200% środków zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.jeremie.com.pl.

Podmiotom składającym Wniosek przysługuje prawo wniesienia pisemnego protestu do Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w trybie określonym w Regulaminie Konkursu.

Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.jeremie.com.pl, jak również każdy Wnioskodawca zostanie indywidualnie poinformowany o wyniku rozpatrzenia jego Wniosku.

Pytania prosimy kierować do:

Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE

Biuro Główne

Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE

Bank Gospodarstwa Krajowego

Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej

Al. Jerozolimskie 7,

00-955 Warszawa

tel. 22 599 81 00, fax 22 823 88 25

zachodniopomorskie.jeremie@bgk.com.pl

lub

Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE

Biuro Regionalne

Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE

Bank Gospodarstwa Krajowego

ul. Tkacka 3A,

70-556 Szczecin

tel. 91 48 90 879, fax 91 43 44 712

zachodniopomorskie.jeremie@bgk.com.pl

2012-10-02
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania