Rada Inwestycyjna

Nabór na członków Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza
nabór na ekspertów w dziedzinie finansowania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez instrumenty inżynierii finansowej w następujących poddziedzinach:

1. Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe,

2. Banki spółdzielcze,

3. Banki sieciowe,

4. Rynek kapitałowy,

5. Rewitalizacja, urbanistyka i planowanie przestrzenne.

Ekspert może wybrać jedną wiodącą poddziedzinę i ewentualnie jedną opcjonalną.

A. Wymagania dla kandydatów:
a) Warunki obligatoryjne:
1. wykształcenie wyższe bądź stopień naukowy;
2. minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w wybranej dziedzinie;
3. korzystanie w pełni z praw publicznych;
4. zdolność do czynności prawnych;
5. niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe;
6. dyspozycyjność w okresie realizacji zadania;
7. złożenie wniosku w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze.
b) Warunki nieobowiązkowe:
• doświadczenie w zarządzaniu instytucjami finansowymi;
• posiadanie dodatkowych certyfikatów/uprawnień w zakresie wspierania przedsiębiorczości oraz instrumentów inżynierii finansowej;
• mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym.

Do wniosku dołącza się kopie dokumentów stwierdzających spełnienie warunków lit. a) obligatoryjnie, lit. b) – fakultatywnie.

B. Termin składania zgłoszeń na członków

Od 21 grudnia 2015 r. do 11 stycznia 2016 r., do godz. 15:00.

C. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Wyszyńskiego 30, sekretariat Wydziału Zarządzania Strategicznego, piętro V, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00, bądź przesyłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Zarządzania Strategicznego ul. Wyszyńskiego 30
70-203 Szczecin

D. Dokumentacja

Zgłoszenie następuje poprzez przysłanie bądź dostarczenie osobiście do w/w instytucji wypełnionego formularza kwestionariusza osobowego oraz podpisanych oświadczeń. Niezbędne jest udokumentowanie doświadczenia zawodowego w zakresie przedmiotowej poddziedziny.

Wzory formularzy i oświadczeń są dostępne na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl oraz http://www.rpo2007-2013.wzp.pl/.

E. Weryfikacja zgłoszeń kandydatów na członków Rady Inwestycyjnej

Weryfikacja kandydatów na członków Rady Inwestycyjnej będzie przebiegała w dwóch etapach:

I etap – analiza zgłoszeń kandydatów pod względem formalnym i merytorycznym,
II etap – rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wzs@wzp.pl lub telefonicznie pod numerami:
tel. 91 44 11 184 bądź 91 44 11 680, faks: 91 48 81 015.

Zalaczniki:

Formularz Kwestionariusza osobowego dla kandydatów na członków Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego Inicjatywy JEREMIE

Formularz Kwestionariusza osobowego dla kandydatów na członków Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego Inicjatywy JEREMIE
rodzaj pliku : doc

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe
rodzaj pliku : doc

Informacja o zadaniach Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego

Informacja o zadaniach Rady Inwestycyjnej Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego
rodzaj pliku : doc
2015-12-14
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania