Wdrażanie Jeremie

Startuje Jeremie 2. Co nowego w tej perspektywie?

Startuje Jeremie 2Startuje Jeremie 2
Wsparcie dla ponad 2100 zachodniopomorskich firm oraz utworzenie co najmniej 1100 miejsc pracy to zakładane efekty powołania Funduszu Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2. W poniedziałek, 21 listopada, marszałek województwa Olgierd Geblewicz wraz z wicemarszałkiem Jarosławem Rzepą podpisali umowę, na mocy której Bank Gospodarstwa Krajowego obejmie funkcję Menadżera Funduszu Funduszy. Wyłoniony podmiot będzie zarządzać kwotą blisko 400 mln zł ze środków RPO WZ 2014-2020.

Co nowego przyniesie Jeremie 2?

Projekt Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2 jest kontynuacją dobrze przyjętej w poprzedniej perspektywie finansowej Inicjatywy JEREMIE. Przypomnijmy, że tylko tej pory 5,5 tys. zachodniopomorskich firm skorzystało z pożyczek, poręczeń bądź było przedmiotem wejścia kapitałowego z tego źródła, a liczba ta wciąż rośnie.

– Ta perspektywa finansowa to jeszcze mocniejsze położenie akcentów na narzędzia zwrotne. Województwo Zachodniopomorskie ma już swoje doświadczenia z poprzedniej perspektywy i pulę środków, która po wykorzystaniu przez przedsiębiorców powróciła do Urzędu Marszałkowskiego. Obecnie jest to kwota 430 mln zł. Do tej pory z tych środków zostało wspartych 5,5 tys. projektów i inicjatyw – mówił na konferencji prasowej Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. – Dziś, dzięki umowie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, do dyspozycji potencjalnych beneficjentów, a więc zachodniopomorskich przedsiębiorców oddajemy kolejne 400 mln zł. Można powiedzieć, że w następnych latach blisko miliard złotych zostanie przeznaczony na wsparcie zachodniopomorskiej przedsiębiorczości – wyjaśniał marszałek Geblewicz i dodał, że dzięki podpisanej dziś umowie zwiększą się wskaźniki dotyczące implementacji Regionalnego Programu Operacyjnego.

– Cieszę się, że możemy zaoferować kompleksową ofertę dla przedsiębiorców, nie tylko przez dotacje, ale i instrumenty zwrotne. To ważny dzień dla zachodniopomorskiej przedsiębiorczości i gospodarki – zaznaczył wicemarszałek Jarosław Rzepa.

Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy (MFF) i będzie zarządzać środkami Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczonymi na wdrażanie zwrotnych instrumentów finansowych w kwocie 397 991 330 zł. Nowością w porównaniu do poprzedniej perspektywy jest to, że nie tylko przedsiębiorcy skorzystają z pomocy, ale też osoby bezrobotne oraz do tej pory bierne zawodowo. Szansę na wsparcie otrzymają osoby po 29. roku życia, w szczególności w wieku 50 lat i więcej, kobiety, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni czy osoby o niskich kwalifikacjach. Dodatkowo osoby te objęte zostaną bezpłatnym wsparciem doradczo-eksperckim.

– Zakładamy, że do końca 2023 roku blisko 980 osób będzie mogło skorzystać z tych pieniędzy, otwierając własną firmę, szukać własnego miejsca na rynku. Odwołując się dotychczasowych doświadczeń przewidujemy i zakładamy, że oprócz osób, które założą własną działalność, tworzone będą kolejne miejsca pracy ze środków EFS. W ramach instrumentów zwrotnych powinno powstać 1100 miejsc pracy – wyjaśniał dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzej Przewoda.

– Po realizacji poprzedniej perspektywy finansowej jestem spokojny o dobrą współpracę z Województwem Zachodniopomorskim – zwrócił uwagę Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Przemysław Cieszyński. – Wszyscy pośrednicy wybrani przez Bank Gospodarstwa Krajowego będą udzielać wsparcia również przy złożeniu aplikacji. Oferowane oprocentowanie nie będzie przekraczać kilku procent w skali całego finansowania – dodaje dyrektor Zarządzający w Banku Gospodarstwa Krajowego Patrycja Wolińska-Bartkiewicz.

Kiedy pierwsze pożyczki?

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskania wsparcia dostępne będą po wyborze przez Bank Gospodarstwa Krajowego pośredników finansowych. Pośrednicy zostaną wybrani w drodze postępowania przetargowego.

Informacje o możliwości skorzystania z funduszów poprzedzone będą kampanią przeprowadzoną przez BGK oraz pośredników finansowych. O tym jak skorzystać z pomocy dowiemy się też w urzędach pracy.

Pośrednicy finansowi zostaną wybrani na początku przyszłego roku.

Jakie kwoty, jakie działania?

Umowa z BGK została zawarta do końca 2023 r. i będzie umową dwufunduszową, wspieraną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (działanie 1.9 i 1.17) oraz po raz pierwszy z Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 6.4).

Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2 odpowiedzialny będzie za wdrażanie Instrumentów Finansowych dla działań:

1.9. Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe

Działanie to oferować będzie przedsiębiorcom m.in. poręczenia, mikropożyczki, pożyczki obrotowo-inwestycyjne, pożyczki inwestycyjne czy pożyczki na wdrożenia do praktyki gospodarczej wyników działalności badawczo-rozwojowych. Wsparcie udzielane będzie bezpośrednio przez Pośredników Finansowych wybranych przez Menadżera Funduszu Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2.

ALOKACJA: 315 708 030,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1.17. Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju

Podstawą dofinansowania działalności przedsiębiorców będą wejścia kapitałowe prywatnych inwestorów, stanowiące zewnętrzne źródła finansowania w zamian za udziały w przedsiębiorstwie.

ALOKACJA: 19 488 150,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

6.4. Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe

Wsparcie kierowane będzie do osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek. Grupę docelową stanowić będą osoby bezrobotne lub bierne zawodowo po 29. roku życia – zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

ALOKACJA: 62 795 150,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jak było do tej pory?

W perspektywie finansowej 2007-2013 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o wdrażaniu zwrotnych instrumentów finansowych – pożyczek na preferencyjnych warunkach, poręczeń finansowych i wejść kapitałowych. Środki na ten cel pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego. Pieniądze dostępne były w ramach Inicjatywa JESSICA, umożliwiającej pozyskanie wsparcia na działania z zakresu rozwoju obszarów miejskich oraz ich rewitalizacji i Inicjatywy JEREMIE, skierowanej do przedsiębiorców, którzy na normalnych warunkach rynkowych mieliby utrudniony dostęp do instrumentów komercyjnych (kredytów).

Na wsparcie projektów z zakresu obu inicjatyw w ramach RPO WZ 2007-2013 przekazano łącznie kwotę w wysokości ponad 428 mln zł: 280 mln zł na Inicjatywę JEREMIE i ponad 148,7 mln na Inicjatywę JESSICA.

Z pożyczek JESSICA sfinansowanych zostało na Pomorzu Zachodnim 18 projektów aktywizujących gospodarczo i społecznie obszary zdegradowane.

Do tej pory 5,5 tys. zachodniopomorskich firm otrzymało pożyczki, poręczenia bądź było przedmiotem wejścia kapitałowego w JEREMIE i ta liczba ciągle rośnie.

Województwo zachodniopomorskie jest czwartym regionem, które podpisało umowę z BGK, ale jest to to pierwsza umowa trójstronna i dwufunduszowa w Polsce.

Umowa została zawarta między Województwem Zachodniopomorskim, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie (Instytucją Pośredniczącą) oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Startuje Jeremie 2
Startuje Jeremie 2
Startuje Jeremie 2
Startuje Jeremie 2
Startuje Jeremie 2.
2016-11-22
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania