Podstawowe informacje

Wdrożenie Inicjatywy JEREMIE na terenie województwa zachodniopomorskiego

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako Instytucja Zarządzająca

Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013


Zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania ekspertyzy


„Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie województwa zachodniopomorskiego na sytuację gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji poręczeniowych i pożyczkowych”.

Oferta powinna zawierać:
- formularz oferty,
- potwierdzenie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i kadrowym zdolnym do wykonania zamówienia tj.:
- w okresie ostatnich trzech ostatnich lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przeprowadzili przynajmniej 3 projekty badawcze
/ opracowania / ekspertyzy, w oparciu o metody jakościowe i ilościowe dotyczące szeroko rozumianej tematyki systemów wdrażania funduszy strukturalnych w okresie 2007-2013 lub z zakresu finansowania inwestycji dotyczących funduszy strukturalnych w okresie programowania 2004-2006;
- zapewniają zespół składający się co najmniej z dwóch ekspertów o kwalifikacjach, odpowiadających przedmiotowi zamówienia. Członkowie zespołu muszą łącznie posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje:
- co najmniej 1 ekspert posiada udokumentowaną wiedzę z zakresu problematyki sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz systemu wsparcia dla sektora MSP w okresie programowania 2004-2006 i 2007-2013,
- co najmniej 1 ekspert posiada udokumentowaną wiedzę w zakresie przygotowywania ekspertyz dotyczących rozwoju przedsiębiorczości
- co najmniej 1 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert był autorem lub współautorem co najmniej 1 opracowania / publikacji / ekspertyzy / raportu dotyczącego mechanizmów inżynierii finansowej,
- w przypadku firm aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Kryteria wyboru:
- cena (6 punktów),
- termin realizacji (7 punktów),
- doświadczenie: realizacja zleceń o podobnym charakterze oraz doświadczenie osób opracowujących ekspertyzę w sporządzaniu ekspertyz i badań ewaluacyjnych do Programów Operacyjnych Unii Europejskiej (8 punktów).

Oferta powinna być zgodna z warunkami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1. Szczegółowe kryteria wyboru Wykonawcy określa załącznik nr 2.

Termin składania dokumentacji: do 14 maja 2008 r. do godziny 12.00.

Oferty w wersji papierowej wraz z przybliżonymi kosztami finansowymi proszę kierować na adres:
Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Pl. Hołdu Pruskiego 8
70-550 Szczecin

Zalaczniki:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie województwa zachodniopomorskiego na sytuację gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji poręczeniowych i pożyczkowych.
rodzaj pliku : doc

Zasady wyboru wykonawcy

Zasady wyboru wykonawcy
rodzaj pliku : doc
2008-05-08
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania