Konkursy w ramach Jeremie - Bank Gospodarstwa Krajowego

Konkurs dla Pośredników Finansowych w ramach JEREMIE / Reporęczenie - Bank Gospodarstwa Krajowego

..

Ogłoszenie

o konkursie dla Pośredników Finansowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie jako Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w ramach RPOWZ na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka - Innowacje - Technologie", Działanie 1.3 „Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.3.4 „Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP-Inicjatywa JEREMIE"), ogłasza konkurs zamknięty dla Pośredników Finansowych w ramach wsparcia ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Łączna kwota wsparcia przewidziana do przyznania wynosi w niniejszym konkursie wynosi 80.000.000,00 PLN. Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty określone w dokumentacji konkursowej dostępnej na stronie www.bgk.com.pl

W ramach konkursu Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE udzieli wsparcia w postaci reporęczenia Pośrednikom Finansowym wybranym w oparciu o kryteria określone w załączniku nr 2 Regulaminu Konkursu, dostępnym na www.bgk.com.pl.

Wnioski o dopuszczenie do konkursu należy składać zgodnie ze wzorem określonym przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE w siedzibie:

Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE

Biuro Regionalne Oddział BGK w Szczecinie

ul. Tkacka 4 ,

70-556 Szczecin

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 albo wysłać pocztą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru bądź przesyłka kurierska.

Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Wnioski można składać od 26 kwietnia 2010 roku do 25 maja 2010 roku do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania , składania oraz oceny wniosków określone zostały w Regulaminie Konkursu oraz jego załącznikach (we wzorze wniosku o dopuszczenie do konkursu, wzorze umowy operacyjnej oraz instrukcji wypełniania wniosku) dostępnych na stronie internetowej www.bgk.com.pl.

Wnioski przygotowane w innej formie nie będą oceniane.

Podmiotom składającym wniosek przysługuje prawo wniesienia pisemnego protestu do Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE w trybie określonym na stronie www.bgk.com.pl

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.bgk.com.pl, jak również każdy Wnioskodawca zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia jego wniosku.

Pytania prosimy kierować do:

Fundusz Powierniczy JEREMIE

Biuro Główne

Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE

Bank Gospodarstwa krajowego

Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej

Al. Jerozolimskie 7,

00-955 Warszawa

tel. 0 22 599 81 00, fax 0 22 823 88 25 diif@bgk.com.pl

Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE

Biuro Regionalne

Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE

Oddział BGK w Szczecinie

ul. Tkacka 4 ,

70-556 Szczecin

tel. +48 91 48 90 879, fax +48 91 43 44 712 diif@bgk.com.pl lub kamila.lewandowicz@bgk.com.pl

Załączniki związane z konkursem dostępne na stronie: www.bgk.com.pl 

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 oraz budżetu państwa.

2010-04-26
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania