Podstawowe informacje

Zaproszenie do składania ofert dotyczących badania ewaluacyjnego

Zaproszenie do składania ofert dotyczących badania ewaluacyjnego  „Ocena możliwości wprowadzenia Inicjatywy JESSICA na terenie województwa zachodniopomorskiego i jego udziału w jej realizacji”.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako Instytucja Zarządzająca

Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Zaprasza do składania ofert dotyczących badania ewaluacyjnego

„Ocena możliwości wprowadzenia Inicjatywy JESSICA na terenie województwa zachodniopomorskiego i jego udziału w jej realizacji”.

Oferta powinna być zgodna z warunkami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1.

Oferta powinna zawierać:
- formularz oferty na wykonanie badania ewaluacyjnego, który stanowi załącznik nr 2,
- potwierdzenie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i kadrowym umożliwiającym  realizację zamówienia zgodnie z  kryteriami wyboru Wykonawcy, które zostały szczegółowo opisane  w  załączniku nr 3 Zasady Wyboru Wykonawcy,
- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 4,
- wykaz osób, które będą wykonywać zlecenie, który stanowi załącznik nr 5,
- wykaz wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat, który stanowi załącznik nr 6.

Termin składania dokumentacji: do 20 października 2008 r.

Oferty w wersji papierowej proszę kierować na adres:
Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Małopolska 12
70-550 Szczecin

z dopiskiem na kopercie: „Oferta na wykonanie badania ewaluacyjnego „Ocena możliwości wprowadzenia Inicjatywy JESSICA na terenie województwa zachodniopomorskiego i jego udziału w jej realizacji”. 

W przypadku ewentualnych pytań proszę kontaktować się z p. Moniką Lemke,  e-mail: m.lemke@wzp.pl,  tel.: (091) 488 59 68.

Zalaczniki:

Zasady wyboru wykonawcy

Zasady wyboru wykonawcy
rodzaj pliku : pdf

Formularz oferty Jessica

Formularz oferty Jessica
rodzaj pliku : pdf

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
rodzaj pliku : pdf

Oświadczenie

Oświadczenie
rodzaj pliku : pdf

Wykaz usług wykonywanych

Wykaz usług wykonywanych
rodzaj pliku : pdf

Umowa z wykonawcą

Umowa z wykonawcą
rodzaj pliku : pdf
2008-10-09
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania