Podstawowe informacje

Informacja dla Wykonawców badania ewaluacyjnego „Ocena możliwości wprowadzenia Inicjatywy JESSICA na terenie województwa zachodniopomorskiego i jego udziału w jej realizacji.”

Informujemy, że ulega złagodzeniu kryterium dotyczące wykazu wykonywanych usług. Złagodzenie to polega na wydłużeniu okresu z 3 do 5 lat.

W związku ze zmianą zapisy zasad wyboru Wykonawcy otrzymują następujące brzmienie:

- wykaz usług wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i kadrowym zdolnym do wykonania zamówienia tj.:
                    - w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przeprowadzili przynajmniej 3 badania ewaluacyjne / opracowania / ekspertyzy, w oparciu o metody jakościowe i ilościowe dotyczące szeroko rozumianej tematyki systemów wdrażania funduszy strukturalnych w okresie 2007-2013 lub z zakresu finansowania inwestycji dotyczących funduszy strukturalnych w okresie programowania 2004-2006;

Zmiana jest spowodowana uwzględnieniem usług oferowanych w poprzedniej perspektywie finansowej (lata 2004-2006) oraz obawą, że wpłyną oferty, które zostaną odrzucone ze względów formalnych.
Z uwagi na niestosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych, proponowana zmiana nie narusza zasad konkurencji.

2008-10-15
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania