Wdrażanie Jessica

Rewitalizacja centrum Kamienia Pomorskiego dzięki Inicjatywie Jessica

Ratsz w Kamieniu PomorskimRatsz w Kamieniu Pomorskim

Marszałek Olgierd Geblewicz odwiedził dzisiaj (14 stycznia br.) marinę w Kamieniu Pomorskim, gdzie odbyła się konferencja prasowa dotycząca podpisania umowy między Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z Kamieńskim TBS sp. z o.o. w ramach zachodniopomorskiej Inicjatywy JESSICA.

Umowa pomiędzy Bankiem Ochrony Środowiska S.A. a Kamieńskim TBS sp. z o.o. podpisana została 31 grudnia 2012 r. – jest to kolejna umowa na realizację inwestycji miejskiej w ramach Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Kamieńskie TBS sp. z o.o. realizuje projekt „Rewitalizacja zespołu kamienic z XIX w. i odtworzenie historycznej zabudowy Kamienia Pomorskiego poprzez utworzenie kwartału handlowo-usługowego w kwartale ulic Żwirki i Wigury - Żeromskiego - Obrońców Warszawy – Okrzei”, którego wartość wynosi 15 215 815,80 zł; pożyczka ze środków Inicjatywy JESSICA wynosi 6 326 482,83 zł. Dodatkowo BOŚ S.A. udzielił finasowania uzupełniającego w formie Umowy Kredytu Nieodnawialnego w kwocie 2 437 422,88 zł.

Projekt dotyczy rewitalizacji zespołu kamienic z XIX w. i odtworzenia historycznej zabudowy Kamienia Pomorskiego poprzez utworzenie kwartału handlowo-usługowego w centralnej części miasta, które ze względu na występowanie na nim negatywnych zjawisk o charakterze społecznym, gospodarczym i przestrzennym uznano za obszar zdegradowany (kryzysowy). Celem projektu jest nadanie temu obszarowi nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, poprzez uczynienie go bardziej atrakcyjnym zarówno dla mieszkańców jak i turystów odwiedzających miasto.

Projekt zlokalizowany jest w zabytkowej części miasta, a jego realizacja jest konieczna dla zachowania cennych walorów tego obszaru, bowiem stan zabudowy w chwili obecnej wpływa negatywnie na wizerunek tej reprezentatywnej części miasta, obniżając możliwości rozwoju gospodarczego, społecznego oraz turystycznego całego regionu. Teren, na którym planowana jest inwestycja znajduje się w ścisłym centrum Kamienia Pomorskiego.

- Bardzo się cieszę, że jestem w Kamieniu Pomorskim, ponieważ ostatnio bywam tutaj z okazji bardzo pozytywnych zdarzeń: albo podpisujemy umowy, albo oddajemy nowe inwestycje – mówił marszałek Olgierd Geblewicz. – To dowód jak wiele się dzieje i zmienia w Kamieniu Pomorskim. To wszystko zadania zarówno realizowane bezpośrednio przez Gminę, bądź przez gminne spółki lub podmioty podległe Urzędowi Marszałkowskiemu. Mam na myśli m.in. oddaną niedawno do użytku drogę do Dziwnowa, łączącą Kamień Pomorski z morzem. Dzisiejsza umowa to kolejny krok do uatrakcyjnienia miasta; po marinie - powszechnie chwalonej przez żeglarzy – rozpoczynamy rewitalizację kwartału w centrum miasta, tym samym realizując drugą w województwie inwestycję w ramach Inicjatywy JESSICA. Rewitalizacja to moim zdaniem jedno najtrudniejszych wyzwań stojących przed miasteczkami i miastami Pomorza Zachodniego – życzę sukcesu wszystkim zaangażowanym w ten projekt stronom, aby wasz inwestycja skutecznie przywróciła niegdysiejsze uroki Kamienia Pomorskiego – gratulował podpisanej umowy marszałek Olgierd Geblewicz.

- To bardzo skomplikowany projekt, ale w moim przekonaniu będzie modelowym przedsięwzięciem realizowanym w ramach Inicjatywy JESSICA nie tylko w kraju, ale i w Europie. Jest unikatowy i – nie boję się tego powiedzieć – wybitny; będzie perełką wśród Jessicowych projektów – mówił Dyrektor Centrum Korporacyjnego Banku Ochrony Środowiska S.A., Piotr Podębski.

Renata Mamzer, sygnatariuszka umowy i Prezes Kamieńskiego TBS Sp. z o.o., nie kryła radości z podpisanego dokumentu: - Kamień Pomorski posiadał niepowtarzalny urok, który został zatracony. Nasz projekt to odbudowa nie tylko budynków, ale przede wszystkim tkanki ludzkiej – społeczeństwo będzie współtworzyło ten kwartał, mieszkańcy będą uczestnikami tego procesu – mówiła.

W wyniku realizacji inwestycji odbudowany zostanie historyczny kompleks mieszkalno-usługowy. Odbudowane zostaną co najmniej cztery obiekty budowlane, w tym budynek Muzeum Ziemi Kamieńskiej, który pozwoli na ekspozycję wszystkich cennych historycznie eksponatów z regionu, a także 2 kamienice zawierające lokale użytkowe i lokale mieszkalne oraz parking naziemny.

Projekt przyczyni się do poprawy estetyki przestrzeni w centrum miasta oraz umożliwi utworzenie atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji na dziedzińcu wewnątrz kwartału. Przedsięwzięcie ma na celu również stworzenie uporządkowanej przestrzeni kwartału miejskiego poprzez odbudowanie kompleksu mieszkalno-usługowego dzięki wyburzeniu niewielkich obiektów będących w złym stanie technicznym oraz formą i estetyką nieprzystających do otaczającej zabudowy, wykonaniu uporządkowanych ciągów komunikacyjnych (chodniki, ścieżki, dojścia do klatek, dojazdy), zwiększeniu udziału terenów zielonych poprzez stworzenie nowych trawników, klombów, nasadzenie roślinności niskopiennej i drzew, montaż elementów małej architektury takich jak ławki i kosze na śmieci, uzupełnienie dziedzińca o elementy małej architektury umożliwiające zabawę, rekreację i wypoczynek.

2013-01-16
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania