Podstawowe informacje

Konsultacje społeczne analiz dotyczących Inicjatywy JESSICA

Zarząd Województwa rozważa zastosowanie Inicjatywy JESSICA jako modelu dystrybucji środków RPO WZ przeznaczonych na rewitalizację. W przypadku zastosowania modelu JESSICA samorządy i inne podmioty uprawnione mogłyby ubiegać się o wsparcie w formie zwrotnej (np. gwarancje, pożyczki, wejścia kapitałowe w partnerstwa publiczno –prywatne).

W związku z powyższym Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przedstawia do konsultacji społecznych następujące dokumenty: Studium Wdrożenia Inicjatywy JESSICA oraz Analizę prawnych uwarunkowań wdrażania Inicjatywy JESSICA. Konsultacje trwać będą do 19 lutego 2009 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat załączonych dokumentów. W konsultacjach mogą wziąć udział przedstawiciele samorządów terytorialnych. partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

Do 19 lutego 2009 roku można przesyłać wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące załączonych poniżej dokumentów.

Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat załączonych dokumentów dotyczących wdrażania Inicjatywy JESSICA prosimy pobrać i wypełnić Formularz zgłaszania uwag. Uwagi w ramach konsultacji będą przyjmowane jedynie na tym formularzu. Z uwagi na fakt, iż konsultacje społeczne prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej, to wypełniony formularz jedynie w formacie .doc w prosimy przesyłać wyłącznie na adres e-mail: wzrpo@wzp.pl. W tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje społeczne analiz dotyczących Inicjatywy JESSICA”. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób jak to wyżej zostało przestawione zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podejmie decyzję na temat przystąpienia do Inicjatywy JESSICA. Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

Zalaczniki:

Formularz zgłaszania uwag

Formularz zgłaszania uwag
rodzaj pliku : doc

Analiza prawna uwarunkowania

Analiza prawna uwarunkowania
rodzaj pliku : pdf

Analiza wdrożeniowa

Analiza wdrożeniowa
rodzaj pliku : pdf
2009-02-13
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania