Rada Inwestycyjna

Nabór na członków Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA

Z uwagi na krótki termin naboru na członków Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA, Instytucja Zarządzająca RPO WZ przedłuża termin składania zgłoszeń do dnia 4 listopada 2009 r. do godziny 15.00.

  

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza nabór na członków Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA

1. Wymagania dla kandydatów

Warunki obligatoryjne

- wykształcenie wyższe bądź stopień naukowy; 

- minimum 10 letnie doświadczenie w zakresie urbanistyki/rewitalizacji/inżynierii finansowej/zarządzania nieruchomościami;

- korzystanie w pełni z praw publicznych;

- zdolność do czynności prawnych; 

- niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe; 

- dyspozycyjność w okresie realizacji zadania; 

- złożenie wniosku w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze.

Warunki nieobowiązkowe:

- posiadanie minimum dwuletniego doświadczenia w pracy naukowej/dydaktycznej na uczelni wyższej lub w placówce naukowo-badawczej;

- minimum pięcioletnie doświadczenie w:

i) pracy naukowej, administracyjnej lub praktycznej w zakresie rewitalizacji/urbanistyki/zarządzania nieruchomościami,

ii) lub realizacji projektów rewitalizacyjnych; 

- posiadanie udokumentowanych publikacji książkowych lub artykułów naukowych z zakresu rewitalizacji; 

- posiadanie doświadczenia we współpracy z samorządami lub innymi podmiotami publicznymi zajmującym się rewitalizacją; 

- posiadanie wiedzy nt funkcjonowania funduszy strukturalnych;

- dobra znajomość języka angielskiego.

Do wniosku dołącza się kopie dokumentów stwierdzających spełnienie warunków obligatoryjnych i nieobowiązkowych.

2. Termin składania zgłoszeń na członków

Od 22. 10. 2009 r. do 30. 10.2009 r., do godz. 15:00.

3. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Kolumba 60a, III p., pokój 312, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00, bądź przesyłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Zarządzania RPO

ul. Kolumba 60a

70-035 Szczecin

4. Dokumentacja

Zgłoszenie następuje poprzez przysłanie bądź dostarczenie osobiście do w/w instytucji wypełnionego formularza kwestionariusza osobowego oraz podpisanych oświadczeń. Wzory formularzy i oświadczeń są dostępne na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl. Wyciąg z indykatywnego Regulaminu Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA dostępny jest na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl.

5. Weryfikacja zgłoszeń kandydatów na członków Rady Inwestycyjnej

Weryfikacja kandydatów na członków Rady Inwestycyjnej będzie przebiegała w dwóch etapach: 

- I etap – analiza zgłoszeń kandydatów pod względem formalnym i merytorycznym, 

- II etap – rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wzrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. 091 44 11 601 bądź 091 44 11 181, faks: 091 48 81 015, 091 48 90 866.

Zalaczniki:

WYCIĄG Z REGULAMINU RADY INWESTYCYJNEJ

WYCIĄG Z REGULAMINU RADY INWESTYCYJNEJ FUNDUSZU POWIERNICZEGO JESSICA
rodzaj pliku : pdf

Formularz Kwestionariusza osobowego dla kandydatów na członków Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego Inicjatywy JESSICA

Formularz Kwestionariusza osobowego dla kandydatów na członków Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego Inicjatywy JESSICA
rodzaj pliku : doc

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o niekaralności
rodzaj pliku : doc
2009-10-29
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania