Inne wiadomości

Tryb kasowania weksli własnych in blanco wraz z deklaracją wekslową

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 (IZ RPO WZ) informuje, że Uchwałą nr 401/19 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 2019 r. zostały przyjęte zmiany do dokumentu pn. Tryb kasowania weksli własnych in blanco wraz z deklaracją wekslową stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Polegają one na wprowadzeniu procedury komisyjnego kasowania z własnej inicjatywy IZ RPO WZ wszystkich weksli, które kwalifikują się do zwrotu beneficjentom z uwagi na:  zakończenie okresu związania umową,  zakończenie okresu trwałości projektu,  rozwiązanie umowy przed dokonaniem wypłaty pomocy,  zwrot przez Beneficjenta całości otrzymanej pomocy wraz z należnymi odsetkami, zgodnie z przyjętymi zasadami,  inne okoliczności wynikające z przepisów. W powyższych przypadkach weksel jest każdorazowo kasowany komisyjnie, co zostaje udokumentowane protokołem. Po przeprowadzeniu niniejszej procedury całość dokumentacji jest archiwizowana. Beneficjent ma możliwość odbioru skasowanego z inicjatywy IZ RPO WZ weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku w tym zakresie. Kontakt Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin tel. 91-44-11-100
2019-07-16
więcej
2015-02-18
więcej
2015-01-28
więcej
2014-12-10
więcej
2014-08-13
więcej
2014-07-31
więcej
2014-06-03
więcej
2014-05-30
więcej
2014-05-28
więcej
2014-05-26
więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania