Inne wiadomości

Rusza Konkurs dotacji dla dziennikarzy

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłasza kolejną edycję „Konkursu dotacji na działania informacyjne Funduszy Europejskich”. Zachęcamy do udziału wszystkich dziennikarzy i producentów z zachodniopomorskich redakcji. Wnioski do konkursu można składać do 17 września 2014 r.

LINIE TEMATYCZNE

W konkursie można realizować projekty w następujących liniach tematycznych:

1) projekty telewizyjne,

2) projekty idea placement w serialach telewizyjnych,

3) projekty radiowe,

4) projekty prasowe,

5) projekty internetowe.

UCZESTNICY KONKURSU

O dotację mogą ubiegać się:

1) publiczni oraz komercyjni nadawcy telewizyjni,

2) publiczni oraz komercyjni nadawcy radiowi lub podmioty zarządzające czasem antenowym w stacjach radiowych,

3) producenci nagrań telewizyjnych lub radiowych, którzy swoim produktom zapewnią antenową emisję,

4) wydawcy tytułów prasowych, z wyłączeniem wydawców tytułów wyłącznie internetowych (elektronicznych),

5) wydawcy portali internetowych,

jeżeli posiadają doświadczenie i techniczne możliwości do prowadzenia projektów informacyjno – promocyjnych nt. Funduszy Europejskich oraz spełniają pozostałe warunki określone w Regulaminie.

Z udziału w konkursie są wyłączone:

1) osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej,

2) podmioty doradcze lub konsultingowe, świadczące odpłatne usługi doradcze dotyczące Funduszy Europejskich,

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

Na realizację projektów w konkursie przewidziano dotacje w wysokości:

• minimalnie – 100 000 zł,

• maksymalnie, w poszczególnych liniach tematycznych, odpowiednio:

1) projekty telewizyjne – 1 500 000 PLN,

2) projekty idea placement w serialach TV – 350 000 PLN

3) projekty radiowe – 600 000 PLN,

4) projekty prasowe – 550 000 PLN,

5) projekty internetowe – 600 000 PLN.

TERMINY, LICZBA PROJEKTÓW

Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do 17 września 2014 r. (za datę wpływu wniosku uznawana jest data jego wpłynięcia do Kancelarii Głównej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju).

Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie od 1 listopada 2014 do 30 czerwca 2015 roku.

Do konkursu można zgłosić dowolną liczbę projektów. Jeden wnioskodawca może otrzymać dotację na realizację więcej niż jednego projektu.

OCENA WNIOSKÓW

Przy wyborze projektów Komisja weźmie pod uwagę:

• zgodność projektu z celami konkursu i założeniami Strategii komunikacji Funduszy Europejskich,

• treść złożonego wniosku (pomysł na projekt),

• adekwatność doboru metod i narzędzi dotarcia do grupy docelowej,

• doświadczenie i potencjał Wnioskodawcy, w szczególności merytoryczne przygotowanie do komunikowania Funduszy Europejskich,

• sposób przygotowania oferty, tj. jej szczegółowość oraz precyzyjny opis umożliwiający dokonanie oceny,

• rezultaty projektu (w tym m.in. zasięg projektu),

UWAGA: Szczegółowe zasady ubiegania się o dotacje w konkursie określa zamieszczony poniżej Regulamin Konkursu.

INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@mir.gov.pl  (odpowiedzi na pytania mailowe będą publikowane sukcesywnie na Portalu Funduszy Europejskich w zakładce Działania promocyjne/Dotacje dla mediów i partnerów/Konkurs dotacji).

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne, na którym zostanie szczegółowo omówiony zakres i tematyka projektów, jakie mogą uzyskać dofinansowanie w konkursie oraz kwestie związane z opracowaniem wniosku i późniejszą realizacją dofinansowanego projektu, odbędzie się 3 września 2014 r. w sali kinowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie.

Z uwagi na różną specyfikę linii tematycznych, zaplanowano następujące godziny spotkania:

10:00 - wydawcy portali internetowych,

12:00 – wydawcy tytułów prasowych,

14.00 – publiczni oraz komercyjni nadawcy telewizyjni i radiowi, podmioty zarządzające czasem antenowym, producenci nagrań telewizyjnych i radiowych.

W przypadku chęci udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie zgłoszenia uczestnictwa do 29 sierpnia do godziny 10.00 e-mailem na adres: konkurs@mrr.gov.pl

UWAGA: liczba miejsc na spotkaniu jest ograniczona.

Na stronie WWW.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce działania promocyjne i podzakładce Dotacje dla mediów i partnerów znajdują się pliki do pobrania, w tym: regulamin konkursu dotacji na działania informacyjne Funduszy Europejskich wraz z załącznikami, formularz wniosku, wzór umowy, wzór sprawozdania, karty oceny, wzory wizualizacji oraz inne przydatne informacje np.

• Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich

• Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013

• Poradnik językowy „Jak pisać o Funduszach Europejskich?”

• Przykładowy szczegółowy budżet projektu.

Zachęcamy do udziału w konkursie wszystkich przedstawicieli mediów z województwa zachodniopomorskiego oraz do rozpropagowania informacji o konkursie wśród dziennikarzy Państwa redakcji.

WIĘCEJ INFORMACJI POD ADRESEM:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Dotacje_dla_mediow_i_partnerow/Strony/Konkurs_dotacji.aspx

2014-08-13
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania