Inne wiadomości

Tryb kasowania weksli własnych in blanco wraz z deklaracją wekslową

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 (IZ RPO WZ) informuje, że Uchwałą nr 401/19 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 2019 r. zostały przyjęte zmiany do dokumentu pn. Tryb kasowania weksli własnych in blanco wraz z deklaracją wekslową stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Polegają one na wprowadzeniu procedury komisyjnego kasowania z własnej inicjatywy IZ RPO WZ wszystkich weksli, które kwalifikują się do zwrotu beneficjentom z uwagi na:

 zakończenie okresu związania umową,

 zakończenie okresu trwałości projektu,

 rozwiązanie umowy przed dokonaniem wypłaty pomocy,

 zwrot przez Beneficjenta całości otrzymanej pomocy wraz z należnymi odsetkami, zgodnie z przyjętymi zasadami,

 inne okoliczności wynikające z przepisów.

W powyższych przypadkach weksel jest każdorazowo kasowany komisyjnie, co zostaje udokumentowane protokołem. Po przeprowadzeniu niniejszej procedury całość dokumentacji jest archiwizowana. Beneficjent ma możliwość odbioru skasowanego z inicjatywy IZ RPO WZ weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku w tym zakresie.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Wyszyńskiego 30,
70-203 Szczecin
tel. 91-44-11-100

2019-07-16
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania