Informacje ogólne

W celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny wniosków w procesie wyboru projektów do dofinansowania mogą uczestniczyć eksperci posiadający specjalistyczną wiedzę lub umiejętności z poszczególnych dziedzin objętych programem operacyjnym (art. 31 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. - Dz. U. z 2006r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.).

Sposób wyboru ekspertów mających dokonywać weryfikacji projektów został określony w Trybie wyłaniania ekspertów do Komisji Oceniających Projekty, przyjętym uchwałą nr 625/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r. Osoba wyselekcjonowana w drodze rekrutacji zobowiązuje się do dokonania oceny projektów i wypełnienia kart oceny projektów ubiegających się o uzyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WZ 2007-2013 zgodnie z zawartą umową.

Eksperci dokonują oceny w ramach poszczególnych Komisji Oceniających Projekty (zwanych dalej KOP). Komisje Oceniające Projekty stanowią niezależne ogniwo w systemie oceny projektów. Podstawą działania KOP-u jest Regulamin Komisji Oceniających Projekty przyjęty uchwałą nr 75/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 stycznia 2011 r. Zadaniem KOP-u jest dokonywanie wskazanej w Regulaminie oceny projektów zgłoszonych w ramach RPO WZ na lata 2007-2013, zgodnie z kryteriami określonymi w Uszczegółowieniu RPO WZ oraz w Dokumentacji konkursowej. Ocena obejmuje takie dziedziny jak:

1) ocena środowiskowa,

2) ocena dotycząca możliwości wystąpienia pomocy publicznej,

3) ocena ekonomiczno-finansowa,

4) ocena merytoryczno-techniczna (merytoryczno-finansowa w przypadku Poddziałania 1.3.2).

Dla każdej dziedziny w ramach których przeprowadzany był nabór na ekspertów do KOP-u powoływane są odrębne Komisje Oceniające Projekty. W skład poszczególnych Komisji KOP wchodzą eksperci, Przewodniczący KOP oraz - w uzasadnionych przypadkach - Sekretarz KOP. Weryfikacja projektów dokonywana jest na podstawie kart oceny, a każdy wniosek jest weryfikowany przez co najmniej dwóch ekspertów, przy czym pracują oni samodzielnie.

Monitoring pracy ekspertów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego od września 2010 r. prowadzi monitoring pracy ekspertów.

Działanie to nakierowane jest na zapewnienie wysokiej jakości oceny projektów, w szczególności zaś na zmobilizowanie osób oceniających projekty do należytego wykonywania nałożonego na nich zadania. Zebrane w rezultacie powyższego procesu dane są przetwarzane i analizowane, służąc między innymi identyfikacji znaczących różnic w pracy poszczególnych ekspertów. W ramach monitoringu pracy Ekspertów analizie będą podlegały w szczególności poniższe parametry:

- czas oceny wniosku wyraźnie krótszy od średniego czasu oceny wniosków, dokonywanej przez pozostałych Ekspertów w ramach danej KOP, ­

- liczba przypadków gdy w wyniku przeprowadzonej przez Eksperta oceny zaszła konieczność powołania trzeciego Eksperta, ­

- liczba przypadków, kiedy różnica punktowa wynikająca z oceny poszczególnych projektów, pomiędzy oceną przeprowadzoną przez danego Eksperta a oceną drugiego Eksperta i trzeciego Eksperta wyniosła więcej niż 30% punktów liczonych od maksymalnej możliwej do uzyskania w danej ocenie liczby punktów,

-­ liczba pozytywnie rozpatrzonych protestów/zasadnych skarg skierowanych do WSA/NSA, których przedmiotem była ocena dokonana przez danego Eksperta,

- ­ liczba zweryfikowanych przez Eksperta wniosków, ­

- liczba odrzuconych przez Eksperta wniosków.

W sytuacji, gdy w rezultacie monitorowania pracy eksperta zostanie stwierdzona wadliwa lub niestaranna ocena wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013, Instytucja Zarządzająca ma prawo:

1) odmówić zapłaty za każdy wadliwie lub niestarannie oceniony projekt,

2) żądać ponownego wykonania działania,

3) obciążyć eksperta karą umowną w wysokości równej trzykrotnej wartości wynagrodzenia jakie przysługiwałoby za ocenę jednego projektu.

W przypadku natomiast, gdy wysokość szkody za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wyższa od zastrzeżonej w umowie kary umownej, Instytucja Zarządzająca może dochodzić odszkodowania nawet w wysokości przenoszącej wysokość ustalonej wcześniej kary umownej.

Wydruk bieżącej strony
+    o    -

.

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania