Nabory KOP

Szósty nabór ekspertów do Komisji Oceniających Projekty (KOP)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza szósty nabór ekspertów do Komisji Oceniających Projekty (KOP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ) w następujących dziedzinach:

- pomoc publiczna 

- ochrona przyrody

- dziedzictwo przyrodnicze

- rewitalizacja

- ochrona powietrza i odnawialne źródła energii

- zagospodarowanie odpadów

- analiza ekonomiczno-finansowa, bankowość (dotyczy projektów realizowanych przez MŚP)

- analiza ekonomiczno-finansowa, bankowość (pozostałe projekty)

1. Wymagania dla kandydatów

Warunki obligatoryjne

- wykształcenie wyższe (magisterskie lub inżynierskie);

- minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu oceny wpływu projektu na środowisko – dotyczy ekspertów ds. oceny środowiskowej;

- minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie dziedziny, do której aplikuje się o wpis na listę ekspertów – dotyczy ekspertów ds. oceny merytoryczno-technicznej;

- minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej – dotyczy ekspertów ds. oceny ekonomiczno-finansowej;

- minimum 2-letnie doświadczenie z zakresu pomocy publicznej - dotyczy ekspertów ds. oceny możliwości wystąpienia pomocy publicznej;

- korzystanie w pełni z praw publicznych;

- pełna zdolność do czynności prawnych;

- niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe;

- złożenie oświadczenia o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów;

- złożenie wniosku w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze ekspertów.

Warunki dodatkowe

- doświadczenie przy ocenie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

- posiadanie dodatkowych certyfikatów/uprawnień w zakresie danej dziedziny.

Do wniosku dołącza się kopie dokumentów stwierdzających spełnienie:

a) warunków obligatoryjnych – obowiązkowo,

b) warunków dodatkowych – fakultatywnie.

2. Termin składania zgłoszeń na ekspertów do KOP

Od 07.02.2011 r. do 21.02.2011 r., do godz. 15.00

3. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację w zaklejonych kopertach należy składać osobiście w siedzibie Wydziału Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Zarządzania RPO

ul. Kolumba 60A

70–035 Szczecin

z dopiskiem: Nabór na ekspertów do Komisji Oceniających Projekty (KOP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

4.Dokumentacja

Zgłoszenie następuje poprzez przysłanie bądź dostarczenie osobiście do ww. instytucji wypełnionego formularza kwestionariusza osobowego oraz podpisanych oświadczeń. Niezbędne jest udokumentowanie doświadczenia zawodowego w zakresie wybranej dziedziny/wybranych dziedzin oraz posiadanego wykształcenia. Kandydat na eksperta może złożyć dokumentację aplikacyjną do kilku dziedzin, jednakże do każdej dziedziny należy dostarczyć osobną dokumentację. Wzory formularzy i oświadczeń oraz Tryb wyłaniania ekspertów do KOP, jak również Regulamin KOP określający zadania członków Komisji są dostępne na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wzrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. 091 44 11 183 lub 091 44 11 629 faks: 091 488 10 15.

Zalaczniki:

REGULAMIN KOMISJI OCENIAJACYCH PROJEKTY

REGULAMIN KOMISJI OCENIAJACYCH PROJEKTY
rodzaj pliku : pdf

TRYB WYŁANIANIA EKSPERTÓW DO KOMISJI OCENIAJĄCYCH PROJEKTY

TRYB WYŁANIANIA EKSPERTÓW DO KOMISJI OCENIAJĄCYCH PROJEKTY
rodzaj pliku : pdf

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 Formularz kwestionariusza osobowego dla kandydatów na ekspertów ds. oceny merytoryczno-technicznej
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 Formularz kwestionariusza osobowego dla kandydatów na ekspertów ds. oceny ekonomiczno-finansowej
rodzaj pliku : doc

Załączniki nr 3

Załącznik nr 3 Formularz kwestionariusza osobowego dla kandydatów na ekspertów ds. oceny możliwości wystąpienia pomocy publicznej
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 5

Załącznik nr 5 Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6 Oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 7

Załącznik nr 7
rodzaj pliku : doc

Załącznik nr 8

Załącznik nr 8 Karta weryfikacji dokumentacji osoby ubiegającej się o wpis na listę eksperta
rodzaj pliku : doc
2011-02-07
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

.

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania