Nabory KOP

Nabór na ekspertów do Komisji Oceniających Projekty (KOP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca

Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza nabór na ekspertów do Komisji Oceniających Projekty (KOP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ) w następujących dziedzinach: 

- bezpośrednie wsparcie inwestycyjne dla sektora MSP
- turystyka i promocja turystyki
- ochrona zdrowia
- infrastruktura drogowa
- analiza ekonomiczno – finansowa, bankowość
- pomoc publiczna

1. Wymagania dla kandydatów

a) Warunki obligatoryjne
-  wykształcenie wyższe (dyplom magistra lub inżyniera); 
-  minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie związanym z przynajmniej jedną z wyżej wymienionych dziedzin zgodnych z RPO WZ;
- minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej – dla ekspertów ds. oceny ekonomiczno-finansowej;
- minimum 2-letnie doświadczenie z zakresu pomocy publicznej - dotyczy ekspertów ds. oceny możliwości wystąpienia pomocy publicznej;
- korzystanie w pełni z praw publicznych;
- zdolność do czynności prawnych;
- niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe;
- złożenie oświadczenia o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów;
- złożenie wniosku w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze ekspertów.

b) Warunki dodatkowe:
- doświadczenie przy ocenie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
- posiadanie dodatkowych certyfikatów/uprawnień w zakresie danej dziedziny.

Do wniosku dołącza się kopie dokumentów stwierdzających spełnienie warunków
lit. a) obligatoryjnie, lit. b) – fakultatywnie.

2. Termin składania zgłoszeń na ekspertów do KOP
 Od 23. 04. 2008 r. do 30. 05. 2008 r., do godz. 15:00

3. Miejsce składania dokumentacji
Dokumentację można składać osobiście w siedzibie Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, pl. Hołdu Pruskiego 8, II p., pokój 30, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00, bądź przesyłać za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Zarządzania RPO
Plac Hołdu Pruskiego 8
70 – 550 Szczecin

4. Dokumentacja
Zgłoszenie następuje poprzez przysłanie bądź dostarczenie osobiście do w/w instytucji wypełnionego formularza kwestionariusza osobowego oraz podpisanych oświadczeń. Wzory formularzy i oświadczeń oraz Tryb wyłaniania ekspertów do KOP, jak również Regulamin KOP, określający zadania członków Komisji są dostępne na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wzrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel.
091 44 11 126, faks: 091 48 90 866.

Zalaczniki:

Regulamin KOP

Regulamin Komisji Oceniającej Projekty
rodzaj pliku : doc

Załącznik 1 do Regulaminu KOP

Zasady wynagradzania członków Komisji Oceniających Projekty
rodzaj pliku : doc

Załącznik 2 do Regulaminu KOP

2 Wzór Protokołu z posiedzenia Komisji Oceniającej Projekty.doc
rodzaj pliku : doc

Załącznik 3 do Regulaminu KOP

Wzór Protokołu z posiedzeń Zespołu ds. oceny możliwości wystąpienia pomocy publicznej
rodzaj pliku : doc

Załącznik 4 do Regulaminu KOP

Wzór Protokołu z posiedzeń Zespołu ds. oceny ekonomiczno-finansowej
rodzaj pliku : doc

Załącznik 5 do Regulaminu KOP

Wzór Protokołu z posiedzeń Zespołu ds. oceny merytoryczno-technicznej
rodzaj pliku : doc

Załącznik 6 do Regulaminu

Wzór Protokołu z posiedzeń Zespołu ds. oceny merytoryczno - ekonomicznej
rodzaj pliku : doc

Załącznik 7 do Regulaminu KOP

Wzór deklaracji poufności i bezstronności - ogólny
rodzaj pliku : doc

Załącznik 8 do Regulaminu KOP

Wzór deklaracji poufności i bezstronności do projektu
rodzaj pliku : doc

Formularz Kwestionariusza osobowego dla kandydatów na ekspertów

Formularz Kwestionariusza osobowego dla kandydatów na ekspertów
rodzaj pliku : doc

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych
rodzaj pliku : doc

Oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów

Oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów
rodzaj pliku : doc

Karta weryfikacji dokumentacji osoby ubiegającej się o wpis na listę eksperta

Karta weryfikacji dokumentacji osoby ubiegającej się o wpis na listę eksperta
rodzaj pliku : doc
2008-04-30
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

.

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania