Nabory KOP

Drugi nabór ekspertów do Komisji Oceniających Projekty (KOP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca

Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza  drugi nabór ekspertów do Komisji Oceniających Projekty (KOP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ) w następujących dziedzinach:

- infrastruktura rozwoju gospodarczego (ocena merytoryczno-techniczna)
- bezpośrednie wsparcie inwestycyjne dla sektora MSP (ocena merytoryczno-techniczna)
- infrastruktura drogowa(ocena merytoryczno-techniczna)
- infrastruktura transportowa - transport publiczny (ocena merytoryczno-techniczna)
- infrastruktura transportowa inna niż transport publiczny (ocena merytoryczno-techniczna)
- turystyka i promocja turystyki (ocena merytoryczno-techniczna)
- kultura i promocja kultury (ocena merytoryczno-techniczna)
- sport (ocena merytoryczno-techniczna)
- ochrona zdrowia (ocena merytoryczno-techniczna)
- infrastruktura wodno-kanalizacyjna (ocena merytoryczno-techniczna)
- analiza ekonomiczno – finansowa, bankowość (ocena ekonomiczno-finansowa)
- pomoc publiczna (ocena możliwości wystąpienia pomocy publicznej)
- ocena wpływu projektu na środowisko (ocena środowiskowa).

1. Wymagania dla kandydatów
Warunki obligatoryjne
- wykształcenie wyższe (dyplom magistra lub inżyniera);
- minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu oceny wpływu projektu na środowisko – dotyczy ekspertów ds. oceny środowiskowej;
- minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie związanym z przynajmniej jedną z wyżej wymienionych dziedzin zgodnych z RPO WZ – dotyczy ekspertów ds. oceny merytoryczno-technicznej;
- minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej – dotyczy ekspertów ds. oceny ekonomiczno-finansowej;
- minimum 2-letnie doświadczenie z zakresu pomocy publicznej - dotyczy ekspertów ds. oceny możliwości wystąpienia pomocy publicznej;
- korzystanie w pełni z praw publicznych;
- zdolność do czynności prawnych;
- niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe;
- złożenie oświadczenia o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów;
- złożenie wniosku w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze ekspertów.
b) Warunki dodatkowe:
- doświadczenie przy ocenie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
- posiadanie dodatkowych certyfikatów/uprawnień w zakresie danej dziedziny.
Do wniosku dołącza się kopie dokumentów stwierdzających spełnienie warunków
lit. a) obligatoryjnie, lit. b) fakultatywnie.

2. Termin składania zgłoszeń na ekspertów do KOP
 Od 01. 08. 2008 r. do 08. 09. 2008 r., do godz. 15:00

3. Miejsce składania dokumentacji
Dokumentację w zaklejonych kopertach należy składać osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, pl. Hołdu Pruskiego 8, I p., pokój 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00  bądź przesyłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania RPO
Plac Hołdu Pruskiego 8
70 – 550 Szczecin

Z dopiskiem: Nabór ekspertów do Komisji Oceniających Projekty (KOP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

4. Dokumentacja
Zgłoszenie następuje poprzez przysłanie bądź dostarczenie osobiście do ww. instytucji wypełnionego formularza kwestionariusza osobowego oraz podpisanych oświadczeń. Niezbędne jest udokumentowanie doświadczenia zawodowego w zakresie wybranej dziedziny/wybranych dziedzin. Wzory formularzy i oświadczeń oraz Tryb wyłaniania ekspertów do KOP, jak również Regulamin KOP, określający zadania członków Komisji są dostępne na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wzrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel.
091 44 11 126, faks: 091 44 11 165, 091 48 90 866.

Zalaczniki:

Regulamin Komisji Oceniajacych Projektow

Regulamin Komisji Oceniajacych Projektow
rodzaj pliku : doc

Zalaczniki do Regulaminu KOP

Zalaczniki do Regulaminu KOP
rodzaj pliku : pdf
2008-08-01
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

.

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania