Baza ekspertów RPO WZ

Baza ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

W dniu 27 stycznia 2012 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 dokonał aktualizacji Bazy ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Eksperci z Bazy zostają powoływani do poszczególnych Komisji Oceniających Projekty (KOP). Zadaniem KOP jest ocena: środowiskowa, dotycząca możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowa oraz merytoryczno-techniczna (merytoryczno-finansowa w przypadku konkursów otwartych w ramach 1 osi priorytetowej) projektów zgłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013, zgodnie z kryteriami określonymi w Uszczegółowieniu RPO WZ oraz w Dokumentacji Konkursowej dla poszczególnych działań/poddziałań. Ekspert zostaje powołany na okres realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Zalaczniki:

Baza ekspertów RPO WZ 2007-2013

Baza ekspertów RPO WZ 2007-2013
rodzaj pliku : xls
2012-02-01
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

.

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania