Regulamin i Tryb wyłaniania ekspertów KOP

Aktualizacja zapisów Regulaminu Komisji Oceniających Projekty (KOP)

W dniu 22 maja 2012 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 818/12 w sprawie przyjęcia zmian w zapisach Regulaminu Komisji Oceniających Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Aktualizacja przedmiotowego dokumentu związana jest z uruchomieniem naboru projektów w trybie systemowym w ramach poddziałania 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym.

W dokumencie wprowadzono następujące zmiany:

1. § 8 Ocena środowiskowa (tryb konkursowy zamknięty, tryb systemowy - z wyłączeniem poddziałań 1.3.2, 1.3.3. schemat C oraz tryb dotyczący projektów indywidualnych)

2. § 9 Ocena możliwości wystąpienia pomocy publicznej (tryb konkursowy zamknięty, tryb systemowy - z wyłączeniem poddziałań 1.3.2, 1.3.3 schemat C oraz tryb dotyczący projektów indywidualnych)

3. § 10 Ocena ekonomiczno-finansowa (tryb konkursowy zamknięty – z wyłączeniem schematu B „Małe dotacje” poddziałania 1.1.1, tryb systemowy - z wyłączeniem poddziałań 1.3.2, 1.3.3. schemat C oraz tryb dotyczący projektów indywidualnych)

4. § 11 Ocena merytoryczno– techniczna (tryb konkursowy zamknięty, tryb systemowy – z wyłączeniem poddziałania 1.3.2 oraz projekty kluczowe) oraz Ocena merytoryczno– finansowa (tryb systemowy w ramach poddziałania 1.3.2)

1.1. Na etapie oceny merytoryczno–finansowej projektu systemowego w ramach poddziałania 1.3.2 będą weryfikowane jedynie wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę na etapie oceny formalnej. .

2. Wnioski są weryfikowane na podstawie kryteriów merytoryczno-technicznych oraz ekonomiczno – finansowych (jeśli dotyczy) zawartych w Karcie Oceny merytoryczno-technicznej/Karcie Oceny merytoryczno – finansowej (dot. projektu systemowego poddziałania 1.3.2). Kryteria oceny są podzielone na kryteria dostępu i kryteria punktowane. Kryteria dostępu oceniane są w systemie 0/1, tak że niespełnienie chociażby jednego z nich powoduje odrzucenie wniosku. Kryteria punktowane są oceniane przez eksperta poprzez przyznanie odpowiedniej liczby punktów za każde kryterium. .

3. Ekspert samodzielnie przyznaje określoną liczbę punktów na podstawie Karty Oceny merytoryczno-technicznej/Karty Oceny merytoryczno – finansowej (dot. projektu systemowego poddziałania 1.3.2). oraz potwierdza własnoręcznym podpisem dokonanie tej oceny. .15. Na podstawie kart oceny merytoryczno-technicznej/karty oceny merytoryczno – finansowej ((dot. projektu systemowego poddziałania 1.3.2).Przewodniczący/Sekretarz KOP niezwłocznie sporządza listę projektów rekomendowanych do dofinansowania/ do oceny strategicznej oraz listę projektów odrzuconych przez Zespół ds. oceny merytoryczno-technicznej.

5. § 12 Wyniki prac Komisji Oceniających Projekty (tryb konkursowy zamknięty, tryb systemowy oraz projekty kluczowe) (….) .2. Na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania znajdują się projekty, które spełniają kryteria dostępu, właściwe dla określonej oceny, a jednocześnie uzyskają co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów dla obu ocen (jednej w przypadku schematu B „Małe dotacje” poddziałania 1.1.1 , projektu systemowego w ramach poddziałania 1.3.2 oraz schematu C poddziałania 1.3.3.) przewidzianych dla projektu w danym działaniu/poddziałaniu.

Zalaczniki:

REGULAMIN KOMISJI OCENIAJACYCH PROJEKTY

REGULAMIN KOMISJI OCENIAJĄCYCH PROJEKTY
rodzaj pliku : pdf
2012-05-25
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

.

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania