Nabory KOP

Piąty nabór ekspertów do Komisji Oceniających Projekty (KOP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza piąty nabór ekspertów do Komisji Oceniających Projekty (KOP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ)

w następujących dziedzinach:

- infrastruktura rozwoju gospodarczego

- bezpośrednie wsparcie inwestycyjne dla sektora MSP

- promocja inwestycyjna 

- transfer technologii i innowacji -

- infrastruktura drogowa 

- infrastruktura transportowa (transport publiczny) 

- infrastruktura transportowa (inna niż transport publiczny) 

- infrastruktura energetyczna 

- inteligentne systemy transportowe 

- infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

- rozwój elektronicznych usług publicznych

- infrastruktura wodno-kanalizacyjna 

- infrastruktura przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa

-  zagospodarowanie odpadów 

- ochrona powietrza i odnawialne źródła energii 

- ochrona przyrody 

- dziedzictwo przyrodnicze 

- turystyka i promocja turystyki 

- kultura i promocja kultury 

- dziedzictwo kulturowe 

- rewitalizacja 

- edukacja

- ochrona zdrowia 

- sport 

- analiza ekonomiczno – finansowa, bankowość (dotyczy projektów realizowanych przez MSP) 

- analiza ekonomiczno – finansowa, bankowość (pozostałe projekty)

-  pomoc publiczna

- ocena wpływu projektu na środowisko.

1. Wymagania dla kandydatów

Warunki obligatoryjne

- wykształcenie wyższe (magisterskie lub inżynierskie);

- minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu oceny wpływu projektu na środowisko – dotyczy ekspertów ds. oceny środowiskowej; 

- minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie dziedziny, do której aplikuje się o wpis na listę ekspertów – dotyczy ekspertów ds. oceny merytoryczno-technicznej;

- minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej – dotyczy ekspertów ds. oceny ekonomiczno-finansowej;

- minimum 2-letnie doświadczenie z zakresu pomocy publicznej - dotyczy ekspertów ds. oceny możliwości wystąpienia pomocy publicznej; 

- korzystanie w pełni z praw publicznych; 

- pełna zdolność do czynności prawnych;

- niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe; 

- złożenie oświadczenia o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów; 

- złożenie wniosku w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze ekspertów. 

Warunki dodatkowe 

- doświadczenie przy ocenie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej; 

- posiadanie dodatkowych certyfikatów/uprawnień w zakresie danej dziedziny.

Do wniosku dołącza się kopie dokumentów stwierdzających spełnienie:

a) warunków obligatoryjnych – obowiązkowo,

b) warunków dodatkowych – fakultatywnie.

2. Termin składania zgłoszeń na ekspertów do KOP

Od 8.04.2010 r. do 21.04.2010 r., do godz. 15:00

3. Miejsce składania dokumentacji

Dokumentację w zaklejonych kopertach należy składać osobiście w siedzibie Wydziału Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Zarządzania RPO

ul. Kolumba 60A

70–035 Szczecin

z dopiskiem:

Nabór ekspertów do Komisji Oceniających Projekty (KOP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

4.Dokumentacja

Zgłoszenie następuje poprzez przysłanie bądź dostarczenie osobiście do ww. instytucji wypełnionego formularza kwestionariusza osobowego oraz podpisanych oświadczeń. Niezbędne jest udokumentowanie doświadczenia zawodowego w zakresie wybranej dziedziny/wybranych dziedzin oraz posiadanego wykształcenia. Kandydat na eksperta może złożyć dokumentację aplikacyjną do kilku dziedzin, jednakże do każdej dziedziny należy dostarczyć osobną dokumentację. Wzory formularzy i oświadczeń oraz Tryb wyłaniania ekspertów do KOP, jak również Regulamin KOP określający zadania członków Komisji są dostępne na stronie internetowej: www.rpo.wzp.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: wzrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numer tel. 091 44 11 183 lub 091 44 11 182 faks: 091 488 10 15.

Zalaczniki:

Tryb wyłaniania ekspertów do Komisji Oceniających Projekty

Tryb wyłaniania ekspertów do Komisji Oceniających Projekty
rodzaj pliku : pdf

Formularz Kwestionariusza osobowego dla kandydatów na ekspertów ds. oceny merytoryczno-technicznej

Formularz Kwestionariusza osobowego dla kandydatów na ekspertów ds. oceny merytoryczno-technicznej
rodzaj pliku : doc

Formularz Kwestionariusza osobowego dla kandydatów na ekspertów ds. oceny ekonomiczno-finansowej

Formularz Kwestionariusza osobowego dla kandydatów na ekspertów ds. oceny ekonomiczno-finansowej
rodzaj pliku : doc

Formularz Kwestionariusza osobowego dla kandydatów na ekspertów ds. oceny możliwości wystąpienia pomocy publicznej

Formularz Kwestionariusza osobowego dla kandydatów na ekspertów ds. oceny możliwości wystąpienia pomocy publicznej
rodzaj pliku : doc

Formularz Kwestionariusza osobowego dla kandydatów na ekspertów ds. oceny środowiskowej

Formularz Kwestionariusza osobowego dla kandydatów na ekspertów ds. oceny środowiskowej
rodzaj pliku : doc

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych
rodzaj pliku : doc

Oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów

Oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów
rodzaj pliku : doc

Zgoda eksperta na zamieszczenie danych osobowych w bazach ekspertów oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia baz ekspertów

Zgoda eksperta na zamieszczenie danych osobowych w bazach ekspertów oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia baz ekspertów
rodzaj pliku : doc

Regulamin Komisji Oceniających Projekty

Regulamin Komisji Oceniających Projekty
rodzaj pliku : pdf
2010-04-08
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

.

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania