Posiedzenia i uchwały

XV posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

Pan Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz podczas XV posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu MonitorującegoPan Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz podczas XV posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

W dniu 23 lutego 2011 r. odbyło się piętnaste posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Posiedzenie po raz pierwszy poprowadził nowo wybrany Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego pan Olgierd Geblewicz obejmujący stanowisko przewodniczącego ZKM.

Do grupy debiutantów uczestniczących w posiedzeniu ZKM należą także m.in. p. Andrzej Jakubowski – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz przedstawicielka Komisji Europejskiej p. Eva Wenigova , która zastąpi dotychczasowego opiekuna regionu z ramienia KE p. Krzysztofa Skrobicha.

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele strony rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, izb gospodarczych, a także organizacji pracowników i pracodawców, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych oraz obserwatorzy. W trakcie posiedzenia przedstawiono aktualny stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w tym m.in.: postęp finansowy i rzeczowy w programie oraz certyfikację wydatków do KE; stan wdrażania Inicjatyw JEREMIE oraz JESSICA. Przedstawiono także sprawozdanie za II półrocze 2010 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Przedstawiono także propozycję zmian w RPO WZ w kontekście przeglądu programów operacyjnych i realokacji środków z Krajowej Rezerwy Wykonania i tzw. dostosowania technicznego oraz wyszczególnionych w ramach dostosowania technicznego środków na projekt dot. podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych. Przedstawiono wyniki konsultacji społecznych do dokumentacji konkursowej oraz zatwierdzono zmianę kryteriów w poddziałaniu 4.5.1 promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000). Zachodniopomorski Komitet Monitorujący przyjął uchwałę w w/w sprawie. Ponadto przedstawiono propozycję zmian trybu wyboru członków ZKM.

Omówiono także wyniki dwóch badań ewaluacyjnych:

- „Ocena zdolności monitoringu i ewaluacji we wdrażaniu RPO WZ na lata 2007-2013 oraz systemu wdrażania rekomendacji wykonanych badań ewaluacyjnych’,

- „Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 (tak zwana lista IPI)”.

Pan Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz podczas XV posiedzenia Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
XV posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego
XV posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

Zalaczniki:

Protokół z XV posiedzenia ZKM

Protokół z XV posiedzenia ZKM
rodzaj pliku : pdf

Uchwała 1/11

Uchwała 1/11 w sprawie przyjęcia protokołu z XIV posiedzenia
rodzaj pliku : pdf

Uchwała 2/11

Uchwała 2/11 w sprawie zmiany kryterium w ramach Poddziałania 4.5.1
rodzaj pliku : pdf
2011-02-24
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania