Inicjatywa Jeremie i Jessica

Informacje o inicjatywnie JESSICA

JESSICA (Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas, co oznacza wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. Inicjatywa ta jest instrumentem inżynierii finansowej opracowanym przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (CEB).

Przedmiotowa inicjatywa jest jednym z ważniejszych instrumentów wpierających inwestycje na obszarach miejskich. Zakres wsparcia w ramach inicjatywy obejmuje również coraz szerszy krąg tematyczny – rozpoczynając od rewitalizacji, poprzez edukację, kulturę, turystykę, transport, kończąc na odnawialnych źródłach energii.

JESSICA pozwala na wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w systemie zwrotnym, czyli oferuje odnawialne instrumenty finansowe (pożyczki, gwarancje), dając możliwość lepszego wykorzystania środków funduszy strukturalnych i pozyskania udziału instytucji finansowych, banków i przedsiębiorców, między innymi dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu. Istotnym zastrzeżeniem jest fakt, że projekty, o których mowa powyżej, realizowane przy wsparciu z inicjatywy JESSICA powinny generować dochód. Współwystępowanie w tych projektach elementów komercyjnych z niekomercyjnymi ma  umożliwić wypełnienie luki na rynku pomiędzy dotacjami a kredytami i innymi instrumentami bankowymi.

Podstawowe fazy wdrażania Inicjatywy JESSICA:

Opracowanie studiów wykonalności.
Wybór Funduszy Powierniczych (opcjonalnie).
Wybór Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich/ Urban Development Funds (FROM/UDF).
Wybór projektów miejskich.

W Polsce JESSICA jest wdrażana regionalnie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Zdecydowana większość RPO posiada zapisy umożliwiające wdrożenie inicjatywy, jednak dotychczas decyzję taką podjęło 5 województw: wielkopolskie, zachodniopomorskie, śląskie, pomorskie oraz mazowieckie. Środki przeznaczone na realizację inicjatywy JESSICA w  Polsce wynoszą ponad 256 mln euro.

O wsparcie finansowe w ramach Inicjatywy JESSICA ubiegać się mogą między innymi: jednostki samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa, szkoły wyższe oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Główne korzyści wynikające z wdrażania inicjatywy JESSICA

Najważniejszą korzyścią jest tzw. recycling środków polegający na tym, iż inicjatywa ma pozwolić na ponowne zainwestowanie środków, które wcześniej sfinansowały projekty miejskie. Środki przekazane UDF mają charakter odnawialny, co oznacza że mogą być angażowane w finansowanie projektów wielokrotnie. Oznacza to zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy strukturalnych w regionach, co jest bardzo istotną kwestią biorąc pod uwagę perspektywę ograniczenia unijnych środków w kolejnych latach.
Elastyczność, polegająca na perspektywie wykorzystania różnych postaci finansowania oraz możliwość finansowania projektów generujących dochód.
Wiedza, czyli możliwość „zlecenia” zarządzania środkami pomocowymi przez przedstawicieli sektora prywatnego i bankowego, co może pozwolić na efektywniejsze zarządzanie nimi.
Efekt dźwigni, polegający na zdolności przyciągania sektora prywatnego do projektów realizowanych w ramach zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Szczegółowe korzyści:

Wskaźnik społeczny – w ramach inicjatywy JESSICA kładziony jest nacisk na tzw. aspekt społeczny projektów realizowanych w ramach inicjatywy, który jest szacowany na podstawie przewagi pozytywnych oddziaływań zewnętrznych projektu miejskiego (tzw. elementów społecznych) nad częścią komercyjną inwestycji.
Projekty mają charakter bardziej kompleksowy aniżeli w systemie dotacyjnym.
Większe zróżnicowanie zakresu projektów niż w systemie dotacyjnym.
Wdrażanie inicjatywy JESSICA może się przyczynić do poprawy współpracy inwestorów prywatnych z władzami miast.
Wdrażanie inicjatywy może się także przyczynić do poprawy jakości projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Województwo zachodniopomorskie

W dniu 30 lipca 2009 r. podpisano umowę pomiędzy województwem zachodniopomorskim a EBI powołująca Fundusz Powierniczy JESSICA.

Rolą Menadżera Funduszu Powierniczego JESSICA (EBI) jest m.in.: przygotowanie i wdrożenie procedur wyboru FROMów, podpisanie oraz kontrola realizacji umów operacyjnych (dotyczących poszczególnych FROMów). Ponadto EBI zaangażowany jest w działania promocyjne i szkoleniowe mające na celu jak najlepsze wdrożenie Inicjatywy JESSICA oraz rozwój procesów rewitalizacyjnych w województwie zachodniopomorskim. W celu realizacji zadań menadżera Funduszu Powierniczego JESSICA EBI powołano przedstawicielstwo w Szczecinie.

Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) w województwie zachodniopomorskim:

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przeprowadzonego przez EBI na zlecenie Marszałka województwa Zachodniopomorskiego wybrano do pełnienia funkcji Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) –  BOŚ S.A. W dniu 29 grudnia 2010 r. podpisano Umowę Operacyjną BOŚ S.A. a EBI, na mocy której BOŚ S.A. pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym. Do podstawowych zadań BOŚ S.A. jako FROM należą: identyfikacja, analiza i ocena pod względem formalnym, finansowym i merytorycznym oraz finansowanie miejskich projektów rewitalizacyjnych, zgodnie z celami zawartymi w Regionalnym Programie Operacyjnym  Województwa Zachodniopomorskiego.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przeprowadzonego przez EBI na zlecenie Marszałka województwa Zachodniopomorskiego wybrano do pełnienia funkcji Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) –  Bank Zachodni WBK S.A. W dniu 29 marca 2011 roku zawarto Umowę Operacyjną określającą zadania Banku Zachodniego WBK S.A., jako podmiotu zarządzającego FROM. Bank Zachodni WBK S.A. w ramach inicjatywy JESSICA oferuje inwestorom planującym realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych preferencyjne wsparcie finansowe. Oferta dotyczy projektów na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, obejmującego miasta Szczecin i Stargard Szczeciński oraz 9 gmin, tj. Goleniów, Gryfino, Stare Czarnowo, Police, Dobra, Kołbaskowo, Kobylanka, Stargard Szczeciński oraz Nowe Warpno. Na terenie województwa zachodniopomorskiego inicjatywa JESSICA jest finansowana w ramach Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Stan wdrażania:

30 lipca 2009 roku – podpisanie umowy o finansowaniu Funduszu Powierniczego JESSICA pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego a EBI (33 082 000 euro).
28 maja 2010 roku – ogłoszenie przez EBI zaproszenia do składania ofert dla podmiotów, które będą pełnić rolę FROM/UDF.
29 grudnia 2010 roku – podpisanie Umowy Operacyjnej z wybranym podmiotem - Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ). Na mocy umowy BOŚ  pełni funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym.
 

17 marca 2011 roku – ogłoszono nabór wniosków o udzielenie pożyczki (wnioski o udzielenie pożyczki przyjmowano od 21 marca 2011 r. do wyczerpania dostępnych środków).
29 marca 2011 roku – podpisanie Umowy Operacyjnej z drugim wybranym podmiotem – Bankiem Zachodnim WBK S.A. Na mocy umowy  BZ WBK pełni funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim.
28 lipca 2011 roku – ogłoszenie przez  BZ WBK SA naboru na finansowanie projektów rewitalizacyjnych na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (obejmującego miasta Szczecin i Stargard Szczeciński oraz 9 gmin, tj. Goleniów, Gryfino, Stare Czarnowo, Police, Dobra, Kołbaskowo, Kobylanka, Stargard Szczeciński oraz Nowe Warpno).

Przydatne linki:

www.eib.org

www.rpo.wzp.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.bosbank.pl
www.jessica.bzwbk.pl

 Informacje o inicjatywnie JEREMIE

JEREMIE jest wspólną inicjatywą Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), z udziałem Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w ramach Grupy EBI, na rzecz wspierania lepszego dostępu do finansowania rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach polityki regionalnej.

Mechanizm finansowy JEREMIE zakłada przekazanie środków do wyodrębnionego Funduszu Powierniczego (FP) zarządzanego przez wyspecjalizowanego Menadżera. Następnie środki z FP transferowane są do MSP z wykorzystaniem pośredników finansowych (np. banków, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, funduszy venture capital, itp.). Zadaniem wyspecjalizowanego Menadżera jest modelowanie inwestycji, wybór pośredników finansowych, monitoring oraz raportowanie na potrzeby Instytucji Zarządzającej i Komisji Europejskiej.

W Polsce Inicjatywa JEREMIE nie stanowi dodatkowych środków z Unii Europejskiej, ale wyodrębniona jest ze środków w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości.

Główne korzyści wynikające z wdrażania inicjatywy JEREMIE

Wśród korzyści jakie przynosi JEREMIE, należy wymienić przede wszystkim lepsze wykorzystanie funduszy UE oraz wzrost aktywności i wzmocnienie bazy kapitałowej funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Istotne jest również wzmocnienie współpracy pomiędzy funduszami poręczeniowymi, pożyczkowymi i bankami.

Środki w ramach JEREMIE mają przyczyniać się do rozwoju przedsiębiorstwa oraz zapewniać mu długofalowe korzyści, dlatego preferowane jest wspieranie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że właśnie poprzez inicjatywę JEREMIE banki komercyjne oraz spółdzielcze wchodzą w Polsce stopniowo na rynek instrumentów inżynierii finansowej wspieranych środkami publicznymi.
Inicjatywa JEREMIE wdrażana jest w ramach RPO województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

W tym celu w poszczególnych programach regionalnych uwzględniono odrębne działania, w ramach których instrument ten jest wdrażany:

  1. Dolnośląskie  (RPO WD Działanie nr 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MSP);
  2. Wielkopolskie (WPRO Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości);
  3. Pomorskie (RPO WP Działanie 1.3 Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MSP);
  4. Łódzkie (RPO WŁ Działanie 3.4 Rozwój otoczenia biznesu);
  5. Zachodniopomorskie (WZP RPO Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw);
  6. Kujawsko-Pomorskie (RPO WKP Działanie 5.1 Instytucje otoczenia biznesu, schemat: Fundusz Powierniczy JEREMIE).

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) jako Instytucja Koordynująca Regionalne Programy Operacyjne  podejmuje niezbędne kroki i działania wpierające proces wdrażania inicjatywy JEREMIE w Polsce. MRR uczestniczy w tym procesie m.in. poprzez wydawanie opinii i zaleceń oraz udział w spotkaniach dotyczących inicjatywy JEREMIE.

Województwo zachodniopomorskie

 Wdrożenie Inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim ma przede wszystkim na celu wspieranie rozwoju zachodniopomorskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – poprzez poprawę ich dostępności do kapitału – rozumianą jako zaoferowanie kompleksowego, elastycznego i skutecznego systemu instrumentów inżynierii finansowej dla sektora MSP.

Wsparcie w ramach Inicjatywy JEREMIE skierowane jest do całego sektora MSP, jednak szczególne preferencje uzyskają mikro – i małe firmy znajdujące się w początkowej fazie funkcjonowania (działające nie dłużej niż 2 lata), a także firmy powstające w gminach o niskiej aktywności gospodarczej lub na terenach wiejskich – dla których problemem, obok braku kapitału, jest także brak doświadczenia i umiejętności efektywnego zarządzania firmą, brak „dobrych praktyk” czy ograniczony dostęp do specjalistycznych szkoleń lub usług doradczych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Menadżer Funduszu Powierniczego dąży do zapewnienia sektorowi MSP kompleksowego wsparcia, które pozwoli na lepsze wykorzystanie środków, które trafiają do przedsiębiorstw w formie określonego instrumentu finansowego. Ponadto działania w ramach Inicjatywy JEREMIE są ukierunkowane na przedsiębiorstwa zorientowane na innowacje (szczególnie technologiczne) oraz na te, które bazują na specyficznym potencjale lokalnym/regionalnym, np. potencjale turystycznym regionu.

Wsparcie otrzymane w ramach JEREMIE nie może być przeznaczone na:

 

Mapa nr 1 – udzielone wsparcie w ramach JEREMIE w podziale na gminy i powiaty w województwie zachodniopomorskim, stan z listopada 2011 roku.


Przydatne linki:

europa.eu
www.rpo.wzp.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.jeremie.com.pl

Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania