Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej - I edycja 2012

Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej

Marszałek Olgierd Geblewicz (z lewej) i wicemarszałek Andrzej Jakubowski opowiadają o inicjatywach JEREMIE i JESSICA, w czasie konferencji prasowej. Marszałek Olgierd Geblewicz (z lewej) i wicemarszałek Andrzej Jakubowski opowiadają o inicjatywach JEREMIE i JESSICA, w czasie konferencji prasowej.

Ponad 400 uczestników, dwa równoległe panele dyskusyjne, kilkanaście stoisk informacyjnych i setki dyskusji na temat unijnych, zwrotnych instrumentów finansowych JEREMIE i JESSICA – tak wyglądał pierwszy Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej, który wczoraj (7 marca br.) zakończył się w Szczecinie.

Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej to konferencja zorganizowana z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Spotkanie, które miało miejsce w szczecińskim Hotelu Radisson Blu, było poświęcone dwóm Inicjatywom Wspólnotowym: JEREMIE i JESSICA, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

- Inicjatywa JEREMIE ma na celu przede wszystkim pomoc w kreowaniu aktywności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, znajdujących się w początkowej fazie działalności firm. Oferta JEREMIE pojawiają się tam, gdzie tradycyjny sektor bankowy nie jest w stanie finansować rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców lub wymaga spełnienia dodatkowych warunków, trudnych do realizacji przez te firmy. Inicjatywa JESSICA jest wspólną europejską Inicjatywą na rzecz trwałych inwestycji w zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Inicjatywa ta umożliwia wykorzystanie Funduszy Strukturalnych UE w systemie zwrotnym i skupia się głównie na rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich. Inwestycje takie mogą mieć charakter komercyjny, co pozwala inwestorom osiągać zakładane stopy zwrotu z inwestycji przy jednoczesnej odnowie tkanki miejskiej i poprawie warunków życiowych mieszkańców – tłumaczy Marcin Szmyt, Dyrektor Wydziału Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem konferencji była przede wszystkim promocja JEREMIE (wspólne europejskie zasoby dla MŚP) i JESSICA (wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich). Była to także okazja do uzyskania wyczerpujących informacji na temat pozyskiwania środków w ramach tych dwóch zwrotnych instrumentów finansowych. Ważnym elementem spotkania w Szczecinie była możliwość pozyskania informacji przez potencjalnych beneficjentów obu inicjatyw – przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji finansowych oraz reprezentantów prywatnych inwestorów i środowisk naukowych – od ekspertów i praktyków, przedstawicieli instytucji, które aktywnie działają na wciąż nowatorskim polu unijnych instrumentów zwrotnych.

Dyskusje odbywały się równoległe w czasie dwóch paneli – panel poświęcony Inicjatywie JESSICA otworzył Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz: - Jesteśmy jednym z niewielu regionów w kraju, który podjął się ambitnego zadania, jakim jest wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej JESSICA i JEREMIE, które z jednej strony służą wspieraniu przedsiębiorców, a z drugiej - samorządów lokalnych. Oba instrumenty mają cele i potencjał, których nie wyczerpiemy w obecnej perspektywie finansowej. Wzmacnianie regionalnej gospodarki poprzez wspieranie przedsiębiorców wydaje się być zadaniem łatwiejszym, jesteśmy bardziej zaangażowani w procesie implementacji instrumentu JEREMIE. Wydaje się, że bardzo dobrze trafiliśmy z tym produktem w czasie: wsparcie w postaci pożyczek i poręczeń kredytowych zaoferowaliśmy przedsiębiorcom w momencie, gdy mają utrudniony dostęp do kapitału, co ma miejsce w czasie trwającego właśnie kryzysu. Wypełniamy lukę na rynku, która umożliwia wsparcie początkujących przedsiębiorców (start-up’ów) oraz tych, którzy jeszcze nie mają historii kredytowej i są tym samym mniej wiarygodni dla banków, które wymagają poręczenia. Z 280 milionów - 233 milionów złotych trafiło już do pośredników finansowych. W czasie dzisiejszej konferencji podpiszemy kolejną umowę, tym razem z Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym z Choszczna. Dzięki pracy pośredników, już 55 milionów złotych trafiło do sektora MŚP – mówił marszałek Olgierd Geblewicz. - Inicjatywa JESSICA jest instrumentem nie mniej ciekawym, ponieważ wzmacnia wymiar miejski polityki europejskiej. JESSICA to narzędzie służące do rozwiązania największych miejskich problemów, do których zaliczyć trzeba marginalizację i niedoinwestowanie zwartych obszarów miejskich, a w następstwie degenerację terenów leżących w obszarze największych metropolii europejskich. JESSICA ma stworzyć mechanizm długotrwałego finansowania zadań w tym obszarze. Oczywiście instrument ten zakłada pewną stopę zwrotu nakładów poniesionych na inwestycję, ale kładzie również nacisk na wartości społeczne, jako wartości dodane przedsięwzięć – wprowadzał w tematykę ZDIIF marszałek Geblewicz.

Jeszcze większą widownię zgromadził panel dyskusyjny poświęcony Inicjatywie JEREMIE, kierowanej do sektora małych, mikro i średnich firm, który otworzył Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski. W swoim wystąpieniu przedstawił m.in. stan realizacji Inicjatywy JEREMIE w naszym regionie oraz mechanizm jej funkcjonowania: - W województwie zachodniopomorskim menadżer funduszu powierniczego JEREMIE ogłosił 5 konkursów. Pośrednicy Finansowi złożyli 17 wniosków na kwotę 233,8 milionów złotych. Obecnie mamy 13 umów podpisanych z Pośrednikami Finansowymi, których łączna wartość opiewa na 175,5 milionów złotych. Ze środków Inicjatywy JEREMIE wsparto 641 przedsiębiorstw. Łączne wsparcie dla przedsiębiorców - obejmujące zarówno pożyczki, jak i poręczenia pod udzielane kredyty - wynosi już ponad 100 milionów złotych! – mówił wicemarszałek Andrzej Jakubowski, zachęcając jednocześnie firmy do korzystania ze środków JEREMIE. Następnie wicemarszałek zwrócił się do banków: - JEREMIE nie jest dla was konkurencją – przekonywał. - Są to bowiem środki, które trafiają do firm nowych, podejmujących innowacyjne i technologiczne wyzwania. JEREMIE kierowane jest do firm w początkowej fazie działalności, które nie posiadają odpowiedniej historii kredytowej – mówił Andrzej Jakubowski.

W czasie obu paneli zaprezentowane zostały informacje na temat instrumentów inżynierii finansowej w obecnym i przyszłym okresie programowania, uwarunkowań MŚP w gospodarce i perspektyw rozwoju województwa zachodniopomorskiego. Konferencja stała się także doskonałą okazją, aby porozmawiać z prelegentami oraz nawiązać nowe kontakty biznesowe. Przez całą konferencję trwały targi kooperacyjne instytucji finansowych, których przedstawiciele udzielali szczegółowych informacji na temat ubiegania się o preferencyjne pożyczki i poręczenia. Swoje oferty prezentowało kilkanaście instytucji finansowych, w tym m.in. fundusze pożyczkowe, poręczeniowe oraz banki.

Na obu panelach wiele dyskusji wzbudziły wystąpienia wybitnych ekspertów i praktyków z takich dziedzin jak inżynieria finansowa, finasowanie inwestycji i analiza rynku, a także specjalistów z zakresu rozwoju i rewitalizacji miast - wśród nich byli m.in. reprezentanci Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Związku Banków Polskich i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Komisji Europejskiej i przedstawiciele z innych państw UE.

W przerwie debat odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli marszałkowie Olgierd Geblewicz i Andrzej Jakubowski oraz Agnieszka Dawydzik z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Marek Szczepański z Banku Gospodarstwa Krajowego. Była to okazja do podsumowania pierwszej edycji ZDIIF i przenalizowania rozwoju Inicjatyw JEREMIE i JESSICA w naszym województwie.

W czasie otwarcia marszałek nie krył zadowolenia z postępu przy wdrażaniu JEREMIE, jego obawy jednak budziła JESSICA, o czym mówił także w czasie konferencji prasowej: - Widzimy pewne niedoskonałości tego instrumentu, ale po to między innymi jest dzisiejsza konferencja, aby dopracować system, który może sprawnie funkcjonować w kolejnym okresie projektowania. Dodajmy: w okresie, w którym Komisja Europejska zapowiada wolę rozszerzenia instrumentów zwrotnych. Warto uatrakcyjnić te narzędzia, aby zbudować większą korzyść dla beneficjentów i szybszy obrót pieniędzmi. Warto też dodać, że Komisja Europejska zapowiada przeznaczenie 5% z wszystkich pieniędzy unijnych właśnie dla miast. Mimo że przy JESSICA nie mamy jeszcze podpisanej żadnej umowy z beneficjentem to nadal jestem umiarkowanym optymistą i sądzę, że najbliższe miesiące pokażą, że także ten instrument przyniesie efekty w Zachodniopomorskiem – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

W dalszej części swojego wystąpienia marszałek podsumował w paru zdaniach Inicjatywę JEREMIE, której wdrażanie przebiega w naszym regionie bardzo sprawnie, a wtórował mu Marek Szczepański z Banku Gospodarstwa Krajowego, który podzielił się swoimi doświadczeniami: – Od kilku lat budujemy nasz potencjał pozadotacyjny, czego efektem jest to, że w tej chwili BGK dysponuje 3 miliardami złotych, z czego 1,6 miliarda złotych przeznaczone jest dla sektora MŚP. Województwo Zachodniopomorskie jest niekwestionowanym liderem we wdrażaniu JEREMIE. Środki nie „utykają” u pośredników finansowych, a wręcz przeciwnie – bardzo szybko trafiają do małych, mikro i średnich przedsiębiorstw. Myślę, że to szczególnie ważne, zwłaszcza w sytuacji, gdy w Komisji Europejskiej pojawiają się wątpliwości czy JESSICA i JEREMIE to właściwe instrumenty finansowe. Zachodniopomorskie udowadnia, że tak! Mało tego – myślę, że nie przesadzę, jeśli już dziś stwierdzę, że Zachodniopomorskie – jako pierwszy region w kraju – niebawem po raz drugi zacznie obracać środkami z JEREMIE. Zachęcamy do zainteresowania się obydwoma inicjatywami – po to też tutaj dziś jesteśmy: aby dzielić się z Państwem wiedzą, ale i problemami, na które napotyka chyba każdy, kto coś robi – mówił Marek Szczepański.

Muszę wyrazić swoją olbrzymią radość z dzisiejszego spotkania – dodawał wicemarszałek Andrzej Jakubowski. – W konferencji uczestniczy ponad 350 osób, a jeszcze więcej było zainteresowanych uczestnictwem, mamy kilkunastu prelegentów na dwóch panelach, setki rozmów o Inicjatywach JESSICA i JEREMIE oraz mnóstwo informacji przekazanych potencjalnym beneficjentom obu mechanizmów. Tym samym, dzisiejszą konferencją, otwieramy nowy etap komunikacji i pokazujemy nasze zaangażowanie we wdrażaniu nowych – i nowatorskich! – instrumentów inżynierii finansowej w naszym regionie. Jednocześnie warto tutaj dodać, że w ramach Inicjatywy JEREMIE niebawem wyjdziemy z jeszcze jedną nową propozycją – wkładami kapitałowymi. To dobra formuła, którą również będziemy starali się rozwijać równie dynamicznie, jak obie inicjatywy wspólnotowe – mówił wicemarszałek Andrzej Jakubowski.

- Udział Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w tej konferencji jest nieprzypadkowy – mówiła z kolei Agnieszka Dawydzik, reprezentująca Wydział Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. – Nie dość, że wspieramy wdrażanie Inicjatyw JESSICA i JEREMIE w kraju, to przecież minister Elżbieta Bieńkowska będzie negocjować przyszłą politykę spójności. Dzisiejsza konferencja jest zatem tym ważniejsza, że właśnie trwa debata i ustalenia, które dążą do wypracowania systemu, w którym środki unijne byłyby w stałym obrocie, tak jak dzieje się to w przypadku obu inicjatyw, którym poświęcone jest dzisiejsze spotkanie w Szczecinie. Sądzę, że naszym wspólnym celem jest zbudowanie swoistego planu Marshalla i mieć środki, które nigdy się nie kończą – mówiła Agnieszka Dawydzik.

Druga edycja konferencji ZDIIF za rok, ale już dziś zapraszamy do odwiedzin na stronach www.rpo.wzp.pl oraz www.rpo.wzp.pl/zdiif, gdzie na bieżąco mogą Państwo zapoznawać się z aktualnościami na temat Inicjatyw JESSICA i JEREMIE, a także całego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Polecamy także kontakt z pracownikami sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, którzy udzielają wyczerpujących informacji na temat wszystkich programów unijnych, z których mogą korzystać mieszkańcy naszego województwa - ich pełna lista, z danymi teleadresowymi, znajduje się na stronie www.pi.wzp.pl.

autor: T. Dąbrowski

Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej
Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej
Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej
Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej
Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej
Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej
Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej
Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej
Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej
Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej
Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej
Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej
Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej
Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej
Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej
Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej
2012-03-09
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania