Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej - II edycja 2013

JESSICA na ratunek obszarom zdegradowanym

Uczestnicy uroczystego podpisania umów w ramach Inicjatywy JESSICA, w czasie II edycji Zachodniopomorskiego Dnia Instrumentów Inżynierii Finansowej. Uczestnicy uroczystego podpisania umów w ramach Inicjatywy JESSICA, w czasie II edycji Zachodniopomorskiego Dnia Instrumentów Inżynierii Finansowej.

Drugi dzień Zachodniopomorskiego Dnia Instrumentów Inżynierii Finansowej dedykowany był Inicjatywie JESSICA, która umożliwia finansowanie trwałych inwestycji na obszarach miejskich. Finansowanie odbywa się w formie instrumentów zwrotnych (np. pożyczek), dzięki czemu raz zainwestowane środki finansowe mogą być wielokrotnie wykorzystane.

Dzisiejsze (10 kwietnia br.) spotkanie rozpoczęło się od uroczystego podpisania trzech umów, realizowanych w ramach Inicjatywy JESSICA na terenie naszego regionu, których łączna wartość wyniosła aż 14 228 754 zł.

W konferencji prasowej poświęconej temu wydarzeniu, udział wzięli m.in. Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski, przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego Christos Kontogeorgos, Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego FROM Banku Zachodniego WBK - Justyn Konieczny, Dyrektor Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym – Marcin Szmyt oraz beneficjenci JESSICI: Piotr Bloch i Henryk Andrzej Fijałkowski – współwłaściciele spółki „Apis”, Laura Hołowacz - Dyrektor CSL Internationale Spedition Sp. z o. o. oraz Krzysztof Dybowski  i Elżebieta Dybowska reprezentujący zarząd Przedsiębiorstwa Handlowego „SZACH”.

JESSICA to olbrzymie wyzwanie, którego Województwo Zachodniopomorskie podjęło się w 2009 r. i dziś widzimy bardzo pozytywne efekty tej decyzji – rozpoczął wicemarszałek Andrzej Jakubowski. - Pokazują one obszar zainteresowania przedsiebiorców - było to widać w czasie wczorajszego panelu JEREMIE - a dzisiaj będziemy świadkami podpisania trzech umów JESSICA, z których dwie realizowane będą na terenie Szczecina, jedna w Stargardzie Szczecińskim. Zdradzę, że już niebawem podpiszemy kolejne umowy w ramach Inicjatywy JESSICA, które pokazują, że unijne pieniądze można wykorzystać dobrze, skutecznie i z korzyścią dla wszystkich mieszkańców – mówił wicemarszałek Andrzej Jakubowski.

Gościem specjalnym spotkania był Christos Kontogeorgos z EBI, który w czasie swojego występowania mówił: - Inicjatywa JESSICA i przesunięcie nacisku z systemu dotacyjnego na system zwrotny przynosi bardzo dobre efekty na takich płaszcyzanch jak rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni, tworzenie nowych miejsc pracy i – ogólnie - podnoszenie atrakcyjności miast. Zachodniopomorskie to drugi region, który zaangażował się w JESSICĘ, jest jednym z pionierów tego instrumetu w Europie – z Waszych doświadczeń będą korzystaly regiony całej Unii Europejskiej, w przyszłej perspektywie finansowej, przewidzianej na lata 2014-2020. Ważne jest, by już teraz zacząć się do niej przygotowywać – jestem przekonany, że dzięki temu w przyszłości będziemy osiągać coraz lepsze wyniki. Dzięki JESSICE regiony otrzymują dodaktowe pieniądze na rozwój, ale ten instrument zmienia także mentalność samorządów, sfery publicznej I prywatnego sektora jeśli idzie o traktowanie dotacji z UE. Europejski Bank Inwestycyjny jest gotowy do wspierania regionów w każdej sytuacji, aby instumenty działały coraz lepiej. Dziękuję za zaangażowanie i znakomitą współpracę panu marszałkowi Olgierdowi Geblewiczowi, panu wicemarszalkowi Andrzejowi Jakubowskiemu oraz ich współpracownikom. Słowa podziekowania kieruję takze do FROMów – BOŚ S.A., Banku Zachodniego WBK i wszystkich podmiotów pracujących na rzecz rozwoju instrumentów inżynierii finansowej w województwie zachodniopomorskim.

- Analizując projekty, które dzisiaj finalizujemy, muszę powiedzieć, że byłem pod wielkim wrażeniem wizualizacji obiektów, jak będą wyglądały po rewitalizacji – mówił z kolei Justyn Konieczny z Banku Zachodniego WBK, po czym zwrócił się do beneficjentów: - To co Państwo zrobili i co jeszcze zrobicie zasługuje na wielkie słowa uznania. Cieszę sie, że jako zarządzający tym projektem, Bank Zachodni WBK może tę Inicjatywę wspierać i przyczyniać się do rewitalizacji tych zaniedbanych obszarów. Mamy jeszcze wiele projektów, które aktualnie rozpatrujemy - większość z nich ma szansę otrzymać wsparcie i choć jest duża konkurencja, to - na szczęście – środków do zagospodarowania jest jeszcze równie dużo.

Dzisiaj podpisane dokumety to pierwsze umowy na projekty realizowane docelowo na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, którym jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich zarządza BZ WBK S.A. – poniżej prezentujemy krótkie opisy inwestycji:

  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Apis” Spółka Jawna realizuje projekt „Rewitalizacja funkcji przemysłowych terenów miejskich Szczecin-Skolwin poprzez budowę zakładu produkcji papieru/tektury”. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 7 526 211 zł, z czego kwota 4 577 904 zł to pożyczka JESSICA.

Celem projektu jest rewitalizacja terenów miejskich Osiedla Skolwin przy ulicy Stołczyńskiej 100, w północnej dzielnicy Szczecina polegająca na wykonaniu remontów, budów i modernizacji niezbędnych dla przygotowania głównych obiektów i terenów dla rozpoczęcia produkcji papieru na wskazanym obszarze. Inwestor planuje wykonanie m.in. remontu i odbudowy budynku papierni, naprawę elementów wewnętrznych hal, utworzenie placów składowych oraz placu manewrowo-postojowego a także ogrodzenie terenu wraz z oświetleniem.

Likwidacja dużych zakładów pracy zlokalizowanych w północnej dzielnicy Szczecina doprowadziła do degradacji obszaru „Nad Odrą” i osiedla Skolwin zarówno w kontekście infrastrukturalnym, jak i społecznym. Realizacja projektu w znaczny sposób wpłynie na lokalny rynek pracy przyczyniając się pośrednio do zwiększenia zatrudnienia (planowanych jest około 100 nowych miejsc pracy), ożywienia społeczno-gospodarczego (projekt daje możliwość powstawania nowych firm towarzyszących, wspomagających inwestycję i generujących pośrednio kolejne miejsca pracy), poprawy wizerunku Skolwina, a także do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty i wzrostu jej bezpieczeństwa. Projekt podniesie wartość kulturową i artystyczną historycznego obszaru ujętego w gminnej ewidencji zabytków, zwiększając jednocześnie potencjał gospodarczy całego regionu.

  • Projekt CSL Internationale Spedition Sp. z o. o. nosi tytuł „Renowacja oraz adaptacja zabytkowego budynku STAREJ RZEŹNI mieszczącego się na Łasztowni pod działalność gospodarczą, społeczną i kulturalną”. Jego całkowity koszt wynosi 12 377 944 zł, z czego pożyczka JESSICA sięgnęła kwoty 7 777 232 zł.

Przedmiotem projektu jest renowacja zabytkowego budynku, będącego częścią większego zespołu zabytkowego (rzeźni miejskiej) objętego ochroną konserwatorską zlokalizowanego przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy 14 w Szczecinie oraz adaptacja budynku pod działalność gospodarczą, społeczną i kulturalną. W ramach przedmiotowego projektu Inwestor planuje m.in. wykonanie prac przygotowawczych, robót instalacyjno - budowlanych (remont elewacji, dachu, izolacja ścian, stolarka i ślusarka zewnętrzna, instalacja odgromowa i uziemiająca, adaptacja pomieszczeń na parterze, piętrze i w piwnicy) oraz zakup wyposażenia i urządzeń (multimedia, wyposażenie kina, biur, restauracji, urządzenia teatralne).

Na piętrze budynku powstanie przestrzeń biurowa przeznaczona na nową siedzibę CSL Sp. z o. o. - w budynku będą prowadziły działalność wszystkie szczecińskie oddziały Spółki: dział administracyjny, Oddział Spedycji Morskiej, Oddział Spedycji Lądowej, Biuro Portowe oraz Agencja Celna, zaś na parterze zlokalizowane będą m.in. księgarnia, lokal gastronomiczny, pomieszczania wykorzystywane na potrzeby działalności społeczno-kulturalnej (m.in. wielofunkcyjna sala, w której prowadzona będzie działalność „Galerii Łasztownia”, „Kina Faktu”, „Mesy Biznesu”).

Inwestycja umożliwi zwiększenie potencjału gospodarczego i atrakcyjności regionu oraz ożywienie gospodarcze, społeczne i kulturalne obszaru, a także przywrócenie walorów zabytkowej zabudowy poprzez rewitalizację miejskich obszarów zdegradowanych.

Ponadto, projekt realizować będzie trzy podstawowe cele, założone przed inwestora:

  1. Cel biznesowy - skierowany na wynajem powierzchni rewitalizowanego budynku pod działalność gastronomiczną, handlową i usługową,
  2. Cel kulturalny - polegający na promowaniu kultury wśród mieszkańców Szczecina i realizowany poprzez bardzo różnorodne działania, obejmujące m.in. wystawy sztuki współczesnej, koncerty, wykłady, prelekcje, wernisaże, pokazy filmowe (głównie dokumentalne), warsztaty artystyczne, działalność muzealną, a także spotkania z ludźmi kultury,
  3. Cel społeczny - jest nim budowanie wizerunku i społeczności Łasztowni, realizowany m.in. poprzez działalność portalu internetowego, konkursy (literacki, fotograficzny, plastyczny), spotkania i prezentacje oraz działania adresowane do dzieci i młodzieży.
  • Trzeci beneficjent, Przedsiębiorstwo Handlowe „SZACH”, dzięki podpisanej dziś umowie, zrealizuje projekt „Rewitalizacja – rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku Pogotowia i WKU na funkcję usługowo – handlowo – biurową położonego na działkach nr 285, 286 obręb 11 w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Czarnieckiego 30-31”. Jego koszt całkowity wynosi 3 087 493 zł, zaś pożyczka JESSICA wynosi 1 873 618 zł.

Projekt zakłada wykonanie prac rewitalizacyjnych nieruchomości zlokalizowanej w Stargardzie Szczecińskim, w dzielnicy Stare Miasto, przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 30-31, dla docelowego przeznaczenia jej na budynek usługowo – handlowo – biurowy z powierzchniami pod wynajem oraz dodatkowymi funkcjami centrum kulturalnego. Powierzchnia budynku zostanie dostosowana do prowadzenia na jej terenie działalności o charakterze usługowo – handlowo – biurowym, zaś obszar przyległy - do zapewnienia odpowiednich warunków dojazdu oraz postoju przy nieruchomości. Budynek zostanie w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Realizacja inwestycji przyczyni się do zmiany wizerunku Śródmieścia i Starówki w Stargardzie Szczecińskim, który docelowo stanowić ma obszar przyjazny mieszkańcom, przedsiębiorcom i klientom oferowanych w mieście usług, a także do zwiększenia zatrudnienia, ożywienia społeczno-gospodarczego, poprawy jakości życia mieszkańców i wzrostu integracji społecznej. Ponadto, projekt realizować będzie podstawowy cel społeczno-gospodarczy opierający się na zwiększeniu potencjału gospodarczego regionu poprzez rewitalizację miejskich obszarów zdegradowanych, stworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu kulturalnym miasta (zrewitalizowany budynek stanie się częścią oferty kulturalnej Stargardu Szczecińskiego dzięki planowanym w nim wydarzeniom, takim jak koncerty, wystawy czy akcje charytatywne).

2013-04-10
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania