Oś 1 - Wyniki oceny

Wynik oceny projektu pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów, w tym przygotowanie strefy przemysłowej w Dębnie do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 22/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany załącznika nr 4 do wersji 8.9 Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 projekt Gminy Dębno pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów, w tym przygotowanie strefy przemysłowej w Dębnie do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” został wpisany na listę podstawową Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach poddziałania 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, Schemat A.

Dnia 18 stycznia 2016 r. do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wpłynął wniosek Gminy Dębno o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów, w tym przygotowanie strefy przemysłowej w Dębnie do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”. Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełnienia wymagań formalnych w ramach poddziałania 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, Schemat A – Projekty indywidualne. Ocena formalna dla ww. projektu zakończyła się 8 lutego 2016 r. Dnia 16 lutego 2016 r. zakończony został drugi etap oceny ww. projektu. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, Schemat A wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów. Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.01.03.03-32-001/16 otrzymał 82,00 pkt (82,00% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 24 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Kompleksowe uzbrojenie terenów, w tym przygotowanie strefy przemysłowej w Dębnie do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” realizowanego przez Gminę Dębno w ramach poddziałania 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, Schemat A regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Nazwa Wnioskodawcy; Gmina Dębno

Tytuł projektu; „Kompleksowe uzbrojenie terenów, w tym przygotowanie strefy przemysłowej w Dębnie do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”

Całkowita wartość projektu; 4 539 725,64 zł

Wydatki kwalifikowalne; 4 539 725,64 zł

Dofinansowanie z RPO WZ; 500 000,00 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; 500 000,00 zł

2016-03-07
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

.

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania