Ogłoszenia - 2009

Nabór wstępnych informacji o projektach o strategicznym charakterze dla rozwoju Województwa

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza nabór wstępnych informacji o projektach o strategicznym charakterze dla rozwoju Województwa, mogących spełniać wymogi projektów kluczowych,

w związku z aktualizacją Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ na lata 2007-2013

Nabór wstępnych informacji o projektach dotyczy:

Osi priorytetowej 4. Infrastruktura ochrony środowiska

Działanie 4.5. Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom

Poddziałanie 4.5.1. Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000)

Osi priorytetowej 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja

Działanie 5.2. Rozwój kultury – ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Poddziałanie 5.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego

Działanie 5.4. Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego

Osi priorytetowej 6. Rozwój funkcji metropolitalnych

Działanie 6.2. Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym

Poddziałanie 6.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

1. Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane dla projektów mających na celu realizację zadania wpisującego się w zakres poszczególnych działań/poddziałań wg obowiązującej wersji Uszczegółowienia RPO WZ na lata 2007-2013.

Wnioskodawcy ubiegający się o wpisanie projektów na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych powinni złożyć dokumentację aplikacyjną do dnia 31.07.2010 r.

Zakończenie realizacji projektów oraz ich rozliczenie powinno nastąpić do dnia 31 lipca 2012 r.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Szczegółowy katalog Beneficjentów mogących aplikować w ramach poszczególnych działań/poddziałań zawarty jest w obowiązującej wersji Uszczegółowienia RPO WZ na lata 2007-2013.

3. Informacje o projektach należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr RA-IPI-1

dostępnym na stronie internetowej RPO WZ www.rpo.wzp.pl i przesłać w wersji elektronicznej na adres ipi@wzp.pl.

Załącznik nr RA-IPI-1 powinien być załączony w dwóch jednobrzmiących plikach:

jako plik EXCEL oraz jego skan w pliku PDF z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji.

4. Termin składania dokumentacji:

od 23 listopada 2009 r. do 10 grudnia 2009 r.

Informacje otrzymane po upływie wyznaczonego terminu, złożone w odmiennej formie niż określone w Regulaminie, przesłane na inny adres, niekompletne nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dotyczące typów projektów, rodzaju beneficjentów, listy wydatków kwalifikowalnych w ramach działania/poddziałania, znajdują się w obowiązującej wersji Uszczegółowienia RPO WZ na lata 2007-2013.

Instrukcja wypełniania załącznika nr RA-IPI-1 opisana jest w wyciągu z Regulaminu Aktualizacji Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych dostępnym na stronie RPO WZ www.rpo.wzp.pl.

5. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z pracownikami Wydziału Wdrażania RPO:

p. Martą Bachmatiuk, tel. 091 44 11 610

p. Katarzyną Chmielewską – Czyżyk, tel. 091 44 11 116

p. Sylwią Karkosz, tel. 091 44 11 136

p. Marleną Świderską, tel. 091 44 11 115

Zalaczniki:

Zał. RA-IPI-1 -Arkusz zgłoszenia aktualizacyjnego do Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych

Zał. RA-IPI-1 -Arkusz zgłoszenia aktualizacyjnego do Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych
rodzaj pliku : xls

WYCIĄG Z REGULAMINU AKTUALIZACJI

WYCIĄG Z REGULAMINU AKTUALIZACJI INDYKATYWNEJ LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH
rodzaj pliku : pdf
2009-11-19
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

.

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania