Ogłoszenia - 2009

Nabór wstępnych informacji o projektach o strategicznym charakterze dla rozwoju Województwa

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

jako

Instytucja Zarządzająca

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

ogłasza nabór wstępnych informacji o projektach o strategicznym charakterze dla rozwoju Województwa, mogących spełniać wymogi projektów kluczowych, w związku z aktualizacją Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ na lata 2007-2013

Nabór wstępnych informacji o projektach dotyczy:

Osi priorytetowej 1. Gospodarka – innowacje – technologie Działanie 1.2. Innowacje i transfer technologii Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura B+R Działanie 1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorców Poddziałanie 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej

Osi priorytetowej 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie 2.1. Zintegrowany system transportowy Województwa Poddziałanie 2.1.5. Wzmocnienie portów morskich i rzecznych Działanie 2.2. Lokalna infrastruktura energetyczna Poddziałanie 2.2.1. Sieci elektroenergetyczne Poddziałanie 2.2.2. Sieci dystrybucji gazu ziemnego

Osi priorytetowej 4. Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 4.2. Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

1. Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane dla projektów mających na celu realizację zadania wpisującego się w zakres poszczególnych działań/poddziałań wg obowiązującej wersji Uszczegółowienia RPO WZ na lata 2007-2013. Wnioskodawcy ubiegający się o wpisanie projektów na Indykatywną Listę Projektów Indywidualnych powinni złożyć dokumentację aplikacyjną do dnia 31 lipca 2010 r. Zakończenie realizacji projektów oraz ich rozliczenie powinno nastąpić do dnia 31 lipca 2012 r.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Szczegółowy katalog Beneficjentów mogących aplikować w ramach poszczególnych działań/poddziałań zawarty jest w obowiązującej wersji Uszczegółowienia RPO WZ na lata 2007-2013.

3. Informacje o projektach należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr RA-IPI-1

dostępnym na stronie internetowej RPO WZ www.rpo.wzp.pl i przesłać w wersji elektronicznej na adres ipi@wzp.pl. Załącznik nr RA-IPI-1 powinien być załączony w dwóch jednobrzmiących plikach: jako plik EXCEL oraz jego skan w pliku PDF z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji.

4. Termin składania dokumentacji:

od 4 grudnia 2009 r. do 7 stycznia 2010 r. Informacje otrzymane po upływie wyznaczonego terminu, złożone w odmiennej formie niż określone w Regulaminie, przesłane na inny adres, niekompletne nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dotyczące typów projektów, rodzaju beneficjentów, listy wydatków kwalifikowalnych w ramach działania/poddziałania, znajdują się w obowiązującej wersji Uszczegółowienia RPO WZ na lata 2007-2013.

Instrukcja wypełniania załącznika nr RA-IPI-1 opisana jest w wyciągu z Regulaminu Aktualizacji Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych dostępnym na stronie RPO WZ www.rpo.wzp.pl.

5. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z pracownikami Wydziału Wdrażania RPO:

p. Martą Bachmatiuk, tel. 091 44 11 610

p. Katarzyną Chmielewską – Czyżyk, tel. 091 44 11 116

p. Norbertem Baranem, tel. 091 44 11 119

p. Małgorzatą Szymańską, tel. 091 44 11 624

Jednocześnie informujemy, iż trwa nabór wstępnych informacji o projektach o strategicznym charakterze dla rozwoju Województwa, mogących spełniać wymogi projektów kluczowych, w związku z aktualizacją Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 w ramach:

Poddziałania 4.5.1. Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000)

Poddziałania 5.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego

Działania 5.4. Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego

Poddziałania 6.2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym do dnia 10 grudnia 2009 r.

Działania 3.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Działania 3.2. Rozwój systemów informatycznych i e-usług

Działania 6.5. Inteligentne systemy transportowe na obszarze metropolitalnym do dnia 21 grudnia 2009 r.

Zalaczniki:

WYCIĄG Z REGULAMINU AKTUALIZACJI INDYKATYWNEJ LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z REGULAMINU AKTUALIZACJI INDYKATYWNEJ LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH
rodzaj pliku : pdf

RA-IPI-1 Arkusz zgłoszenia aktualizacyjnego

RA-IPI-1 Arkusz zgłoszenia aktualizacyjnego
rodzaj pliku : xls
2009-12-03
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

.

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania