Oś 2 -Wyniki oceny

Wyniki Oceny - Poddziałanie 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów Projekty Indywidualne - WND-RPZP.02.01.03-32-001/09

Na podstawie uchwał Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 676/08 z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia listy projektów wpisanych do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych oraz 657/09 z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie aktualizacji Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych (ILPI) o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 roku, projekt o nazwie „Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap V – budowa ulicy od ul. Duńskiej – Krasińskiego do ul. Arkońskiej” realizowany przez Gminę Miasto Szczecin został włączony na listę Projektów Indywidualnych w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Dnia 4 listopada br. wpłynął do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wniosek Gminy Miasto Szczecin (WND-RPZP.02.01.03-32-001/09), na łączną kwotę dofinansowania 74 145 827,00 zł i został on zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełniania wymagań formalnych w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

4 grudnia 2009 r. zakończony został drugi etap oceny w/w projektu indywidualnego. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów.

Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.02.01.03-32-001/09 otrzymał 93,00 punkty (93% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 8 grudnia 2009r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap V – budowa ulicy od ul. Duńskiej – Krasińskiego do ul. Arkońskiej” realizowanemu przez Gminę Miasto Szczecin w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

 
Nazwa Wnioskodawcy
 
Tytuł projektu
 
Całkowita
wartość projektu

Wydatki kwafifikowalne

Europejski Fundusz Rozwoju
    Regionalnego
 
Gmina Miasto Szczecin
 
„Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap V – budowa ulicy od ul. Duńskiej – Krasińskiego do ul. Arkońskiej”
 
 
 
 
111 835 824,00 zł
 
 
 
 
 
104 674 699,86 zł
  
  
 
 
 
 
74 145 827,00 zł
   
 

2009-12-11
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

.

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania