Oś 2 -Wyniki oceny

Wynik oceny - Poddziałanie 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów - Projekty indywidualne - WND-RPZP.02.01.03-32-001/10

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 657/09 z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie aktualizacji Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych (ILPI), o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 roku, projekt Gminy Miasta Koszalin o nazwie „Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina – I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BoWiD” zmienionej uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 402/10 z dnia 25 marca 2010 roku na nazwę „Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina – I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy Szczecińskiej” został zakwalifikowany jako indywidualny projekt kluczowy w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów.

Dnia 31 marca 2010 r. wpłynął do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wniosek Gminy Miasto Koszalin (WND-RPZP.02.01.03-32-001/10), na łączną kwotę dofinansowania 23 950 200,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i został on zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełniania wymagań formalnych w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów.

Dnia 29 kwietnia 2010 r. zakończony został drugi etap oceny w/w projektu indywidualnego. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów wynosi 50 punktów.

Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.02.01.03-32-001/10 otrzymał 88,50 pkt. (88,50% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 4 maja 2010r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina – I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy Szczecińskiej” realizowanemu przez Gminę Miasto Koszalin w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł projektu

Całkowita wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego

Gmina Miasto Koszalin

Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina – I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy Szczecińskiej

50.000.000,00zł

       

50.000.000,00zł
23.950.200,00zł

2010-05-11
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

.

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania