Oś 2 -Wyniki oceny

Wynik oceny - Poddziałanie 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów - Projekty Indywidualne WND-RPZP.02.01.03-32-003/10

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 657/09 z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie aktualizacji Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych (ILPI), o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 roku, projekt Gminy Miasta Świnoujście o nazwie „Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu” został zakwalifikowany jako indywidualny projekt kluczowy w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów.

Dnia 2 sierpnia 2010 r. wpłynął do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wniosek Gminy Miasta Świnoujście (WND-RPZP.02.01.03-32-003/10), na łączną kwotę dofinansowania 5 987 550,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i został on zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełniania wymagań formalnych w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów.

Dnia 19 sierpnia 2010 r. zakończony został drugi etap oceny w/w projektu indywidualnego. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów wynosi 50 punktów.

Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.02.01.03-32-003/10 otrzymał 80,50 pkt. (80,50% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 24 sierpnia 2010 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu” realizowanemu Gminę Miasto Świnoujście w ramach poddziałania 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy
Tytuł projektu
Całkowita wartość projektu Wydatki kwalifikowalne Europejski Fundusz Rozwoju
 Regionalnego
Gmina Miasto Świnoujście
Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu
16 746 034,35.zł
16 746 034,35.zł
5 987 550,00.zł

2010-08-28
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

.

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania