Oś 6 - Wyniki oceny

Wynik oceny - Poddziałanie 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym Projekty indywidualne - WND-RPZP.06.02.01-32-004/10 i WND-RPZP.06.02.01-32-005/10

Zgodnie z uchwałą nr 676/08 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 12 czerwca 2008 roku, w sprawie przyjęcia listy projektów wpisanych do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 roku oraz nr 657/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 maja 2009 r., w sprawie aktualizacji Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych (ILPI), o której mowa w art. 28 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 roku, projekty Opery na Zamku w Szczecinie oraz Muzeum Narodowego w Szczecinie zostały zakwalifikowane jako projekty indywidualne w ramach poddziałania 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Dnia 29 lipca 2010 r. wpłynął do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wniosek Muzeum Narodowego w Szczecinie (WND-RPZP.06.02.01-32-004/10) pn. „Budowa pawilonu wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy””, na łączną kwotę dofinansowania 10 943 250,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i został on zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełniania wymagań formalnych w ramach poddziałania 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym.

Dnia 30 lipca 2010 r. wpłynął do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wniosek Opery na Zamku w Szczecinie (WND-RPZP.06.02.01-32-005/10), pn. „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie” na łączną kwotę dofinansowania 14 968 875,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i został on zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełniania wymagań formalnych w ramach poddziałania 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym.

20 września 2010 r. zakończony został drugi etap oceny w/w projektów indywidualnych. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów stanowi 50 punktów.

Ocenione projekty indywidualne otrzymały następującą ilość punktów:

- WND-RPZP.06.02.01-32-004/10- 89,5 pkt (89,5% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen);

- WND-RPZP.06.02.01-32-005/10- 86,5 pkt (86,5% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz zostały rekomendowane do dofinansowania.

Dnia 21 września 2010 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwały w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektów indywidualnych pod nazwą „Budowa pawilonu wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy” realizowanego przez Muzeum Narodowe w Szczecinie oraz „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie” realizowanego przez Operę na Zamku w Szczecinie w ramach poddziałania 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy
Tytuł projektu
Całkowita
wartość projektu
Wydatki kwalifikowalne
Dofinansowanie z RPO WZ
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Budowa pawilonu wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy”
17 801 020,00 zł
14 591 000,00 zł
10 943 250,00 zł
10 943 250,00 zł
Opera na Zamku w Szczecinie
Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie
24 317 236,20 zł
19 958 500,00 zł
14 968 875,00 zł
14 968 875,00 zł

2010-09-25
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

.

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania