Wiadomosci nabory wniosków w trybie indywidualnym - 2010

2011-06-17
więcej
2010-12-25
więcej
2010-12-25
więcej
2010-11-29
więcej
2010-11-25
więcej

Wyniki naboru wstępnych informacji o projektach o strategicznym charakterze dla rozwoju Województwa

2010-11-24
więcej

Wyniki oceny projektów: „Trafostacja Sztuki Szczecin ...” oraz „Konserwacja i odbudowa kompozycji figuralnej ...

2010-11-13
więcej

Wyniki oceny projektu „Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii"

2010-11-09
więcej

Wyniki oceny projektu: "Laboratoria Badawczo – Rozwojowe Uniwersytetu Szczecińskiego (eLBRUS)"

2010-11-09
więcej

Wynik oceny projektu: „Rozbudowa i modernizacja Centrum Rehabilitacji Chorych na Stwardnienie Rozsiane – nowa powierzchnia, nowe możliwości”

2010-10-24
więcej

Decyzja o dofinansowaniu projektu: „Centrum Współpracy Nauki i Gospodarki”

2010-10-07
więcej

Decyzja o dofinansowaniu projektu: „Rozwój Parku Technologicznego w Koszalinie”

2010-10-01
więcej

Decyzja o dofinansowaniu projektu: „Budowa i wyposażenie I Etapu Pomerania Technopark w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej”

2010-10-01
więcej

Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach Działania 6.5

2010-09-30
więcej

Wynik oceny - Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu – tryb dotyczący Indywidualnych Projektów Kluczowych.

2010-09-26
więcej

Wynik oceny - Poddziałanie 5.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego Projekty Indywidualne Wniosek nr WND-RPZP.05.02.02-32-032/10

2010-09-19
więcej

Decyzja o dofinansowaniu Indywidualnego Projektu Kluczowego pn "SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług"

2010-09-18
więcej

Wynik oceny - Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu - tryb dotyczący Indywidualnych Projektów Kluczowych.

2010-09-18
więcej

Nabór wstępnych informacji o projektach o strategicznym charakterze dla rozwoju Województwa

2010-09-07
więcej

Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach Działanie 5.4 Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego

2010-08-31
więcej

Wynik oceny - Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym Projekty indywidualne - WND-RPZP.06.02.02-32-001/10

2010-08-17
więcej

Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach Poddziałania 2.2.2. Sieci dystrybucji gazu ziemnego

2010-08-12
więcej

Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R

2010-07-30
więcej

Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach działania 7.4. Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych

2010-07-22
więcej

Wprowadzenie trybu „Zaprojektuj i wybuduj” w ramach poddziałania 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu

2010-07-15
więcej

Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach poddziałania 2.1.5 Wzmocnienie portów morskich i rzecznych

2010-07-07
więcej

Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach działania 3.2. Rozwój systemów informatycznych i e-usług

2010-06-16
więcej

Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

2010-05-26
więcej

Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach Poddziałania 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym

2010-05-07
więcej

Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach Poddziałania 5.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego

2010-05-07
więcej

Zmiana Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych

2010-04-30
więcej

Dokumentacja aplikacyjna dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach Poddziałania 2.2.1 Sieci elektroenergetyczne

2010-04-29
więcej

Projekty proponowane przez IZ do umieszczenia na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ

2010-03-02
więcej
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania