Oś 1 - Wyniki oceny

Wyniki oceny projektu: "Laboratoria Badawczo – Rozwojowe Uniwersytetu Szczecińskiego (eLBRUS)"

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2007 - 2013 informuje, iż dnia 3 listopada 2010 r. zakończono ocenę Indywidualnego Projektu Kluczowego nr WND-RPZP.01.02.02-32-002/10 pn. „Laboratoria Badawczo – Rozwojowe Uniwersytetu Szczecińskiego (eLBRUS)" złożonego przez Uniwersytet Szczeciński ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007 - 2013.

Projekt wpłynął do Wydziału Wdrażania RPO dnia 30 września 2010 r. Na etapie oceny formalnej Wnioskodawcy przysługiwało prawo do dwukrotnej poprawy dokumentacji aplikacyjnej.

Wraz z zakończeniem oceny formalnej, pozytywnie oceniona dokumentacja aplikacyjna została skierowana do kolejnego etapu oceny wniosków, tj. do oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej i merytoryczno-technicznej prowadzonej przez Komisję Oceniającą Projekty.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji projekt spełnił wszystkie kryteria oceny uzyskując 73,5 punktu co stanowi 73,5% maksymalnej możliwej do uzyskania ilości punktów i uzyskał rekomendację do dofinansowania. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach Poddziałania 1.2.2 wynosi 100 punktów.

Projekt opiewa na kwotę dofinansowania 7 219 550,00 zł (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Całkowita wartość projektu wynosi 10 300 000,00 zł.

2010-11-09
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania