Oś 5 - Wyniki oceny

Wynik oceny projektu: „Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich „A” w Koszalinie”

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 637/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany załącznika nr 4 do wersji 4.3 Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, projekt o nazwie „Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich „A” w Koszalinie” realizowany przez Gminę Miasto Koszalin został zakwalifikowany jako projekt indywidualny w ramach działania 5.4 Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego.

Dnia 20 października 2010 r. wpłynął do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wniosek Gminy Miasto Koszalin (WND-RPZP.05.04.00-32-001/10), na łączną kwotę dofinansowania 3 337 660,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i został on zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełniania wymagań formalnych w ramach działania 5.4 Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego.

Dnia 8 listopada 2010 r. zakończony został drugi etap oceny w/w projektu indywidualnego. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach działania 5.4 Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów wynosi 50 punktów.

Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.05.04.00-32-001/10 otrzymał 92 pkt. (92% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 12 listopada 2010 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich „A” w Koszalinie” realizowanemu przez Gminę Miasto Koszalin w ramach działania 5.4 Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Wydatki kwalifikowalne Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego

Gmina Miasto Koszalin

„RewitalizacjaParku Książąt Pomorskich „A” w Koszalinie”

5 300.000,00.

5 300.000,00.
3 337.660,00.

2010-11-25
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania