Oś 1 - Wyniki oceny

Wynik oceny projektu „Rozwój Bazy B+R Politechniki Koszalińskiej”

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 637/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r., w sprawie zmiany załącznika nr 4 do wersji 4.3 Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, projekt o nazwie „Rozwój Bazy B+R Politechniki Koszalińskiej” realizowany przez Politechnikę Koszalińską został zakwalifikowany jako projekt indywidualny w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R.

Dnia 26 listopada 2010 r. wpłynął do Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego wniosek Politechniki Koszalińskiej (nr WND-RPZP.01.02.02-32-004/10), na łączną kwotę dofinansowania 1 444 550,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełniania wymagań formalnych w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R.

Dnia 17 grudnia 2010 r. zakończony został drugi etap oceny w/w projektu indywidualnego. Poprawna pod względem formalnym dokumentacja aplikacyjna była przedmiotem oceny środowiskowej, możliwości wystąpienia pomocy publicznej, ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczno-technicznej prowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach Komisji Oceniającej Projekty.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R wynosi 100 punktów, natomiast wymagane 50% maksymalnej ilości punktów wynosi 50 punktów.

Oceniony projekt indywidualny nr WND-RPZP.01.02.02-32-004/10 otrzymał 66,50 pkt. (66,50% z maksymalnej liczby punktów dla wszystkich ocen) oraz został rekomendowany do dofinansowania.

Dnia 21 grudnia 2010 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, podjął uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu indywidualnego pod nazwą „Rozwój Bazy B+R Politechniki Koszalińskiej” realizowanego przez Politechnikę Koszalińską w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Wydatki kwalifikowalne Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego

Politechnika Koszalińska

Rozwój Bazy B+R Politechniki Koszalińskiej

2.300.000,00.zł

 2.289.500,00.zł

1.444.550,00.zł

2010-12-25
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania